Poštovné zdarma při nákupu nad 3000 Kč
WORK!

Obchodní podmínky pro elektronický obchod

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ELEKTRONICKÝ OBCHODspolečnosti UNCS a.s., se sídlem Bečovská 1623/13a, Uhříněves, 104 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 25738011, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5794

I.

Předmět obchodních podmínek

Prostřednictvím elektronického obchodu provozovaného na internetové adrese www.uncs.eu (dále jen „e-shop“) je možné uzavírat kupní smlouvy mezi kupujícím a společností UNCS a.s. jako prodávajícím (dále jen „prodávající“).

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran z kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, a to v případě, kdy kupující je spotřebitelem, tj. člověkem, který při nákupu zboží od prodávajícího nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání (dále jen „kupující“). Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy společně s reklamačním řádem prodávajícího umístěným na stránkách e-shopu. Kupní smlouva se řídí obchodními podmínkami a reklamačním řádem účinnými v den odeslání objednávky kupujícím.

II.

Výběr zboží, uživatelský účet

E-shop obsahuje prezentaci zboží, které může kupující objednat, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH. Prezentace zboží na e-shopu je návrhem na uzavření kupní smlouvy na toto zboží s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit. Sklad zboží prodávajícího je pro účely e-shopu aktualizován každých 15 minut. Výjimečně může dojít k tomu, že zboží zobrazené v e-shopu již prodávající nemá na skladě; v takovém případě je kupující po učinění objednávky kontaktován a je mu nabídnuta vhodná alternativa k objednanému zboží.

Na základě registrace v e-shopu si kupující může založit vlastní uživatelský účet, prostřednictvím kterého může zboží objednávat a sledovat stav svých objednávek. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující může objednávat zboží v e-shopu také bez registrace.

III.

Objednávka

Pro objednání zboží kupující vloží vybrané zboží do nákupního košíku a vyplní objednávkový formulář v e-shopu. Zde kupující v jednotlivých krocích zadává kontaktní, doručovací a fakturační údaje a zvolí způsob doručení a platby zboží. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a případně opravit zadané údaje. Objednávka je dokončena kliknutím na tlačítko „Závazně objednat“, čímž kupujícímu vzniká závazek objednané zboží zaplatit.

Neprodleně po obdržení objednávky prodávající zašle kupujícímu potvrzení objednávky na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

Kupní smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena odesláním objednávky kupujícím. S odesláním objednávky vzniká kupujícímu povinnost uhradit kupní cenu zboží. V případě, že objednané zboží prodávající nemá na skladě, bude o této skutečnosti kupující vyrozuměn; pokud nedojde k dohodě o dodání alternativního zboží a prodávající není schopen dodání objednaného zboží zajistit, jsou obě strany oprávněny od kupní smlouvy odstoupit.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, a to např. e-mailem či telefonicky.

 

Kupující může po dokončení objednávky a doručení e-mailového potvrzení objednávky až do převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy (stornovat objednávku) zasláním e-mailu na adresu info@uncs.eu. Pro toto odstoupení může kupující také využít online formulář prodávajícího pro odstoupení od kupní smlouvy dostupný na stránkách internetového obchodu. V případě, že již byla kupujícím zaplacena kupní cena za zboží, budou mu veškeré přijaté peněžní prostředky bezodkladně vráceny způsobem popsaným v čl. IX. těchto obchodních podmínek.

 

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.
 


IV.

Doprava a platba

Objednat zboží s doručením do České republiky lze pouze na české jazykové verzi e-shopu.

 

Zboží je kupujícímu v rámci České republiky dodáno dle jeho volby prostřednictvím přepravních služeb uvedených pod odkazem Možnosti dopravy.

 

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující při dodávce zboží v rámci České republiky uhradit prodávajícímu dobírkou, bankovním převodem na účet prodávajícího vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú. 1387554044/2700, prostřednictvím PayPal, platební kartou online a v některých případech také platební kartou dopravci, či platbou „Twisto“. Zboží se platí v korunách českých. Při nakupování na jiné než české jazykové verzi e-shopu se zboží platí v eurech.

 

Pro platbu kartou online jsou akceptovány karty MasterCard, Maestro, VISA a VISA Electron. Platby jsou zabezpečeny systémem 3D-secure a jsou realizovány prostřednictvím systému GPwebpay.

 

Citlivé vstupní údaje zadávané do systému internetového bankovnictví či při platbě platební kartou online jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do dispozice prodávajícího či zpracovatelů plateb, kteří obdrží pouze informace o transakci, které jim banka k provedené transakci sdělí.

 

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dopravou a platbou zboží, ve výši uvedené pod odkazem Možnosti dopravy.

 

Při zakoupení zboží v hodnotě nad 3.000,- Kč nebo při speciálních akcích vyhlášených prodávajícím je při doručení zboží na území České republiky doprava i platba zboží zdarma.

 

Kupující si může vybrat z nabízených způsobů dopravy a platby zboží, přičemž konkrétní výše nákladů na dodání zboží a platbu k zaplacení kupujícím je kalkulována a zobrazena v procesu objednávání. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i tyto náklady.

 

V případě platby dobírkou, v hotovosti či platební kartou dopravci je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě platby bankovním převodem kupující provede úhradu kupní ceny na bankovní účet prodávajícího uvedený v potvrzení objednávky, pod variabilním symbolem uvedeným tamtéž; závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. V případě platby prostřednictvím PayPal nebo platební kartou online je zákazník po odeslání objednávky automaticky přesměrován do elektronické platební brány, kde provede úhradu kupní ceny; závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní, resp. na PayPal účet prodávajícího.

 

Platba „Twisto“ je poskytována společností Twisto payments a.s., IČO: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 na základě Twisto faktury postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností společnosti Twisto payments a.s., a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby „TWISTO“.

 

V případě, že Kupující využije službu „Twisto“ zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany Twisto payments a.s., je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 30 dnů ode dne doručení zboží.

 

Kupující souhlasí s tím, že vybráním služby Twisto v nákupním košíku Obchodníka a po následném schválení platby Twistem, akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby „TWISTO“. V případě, že platba Twistem nebude schválena a nedojde k následné dohodě o jiné formě úhrady zboží, jsou obě strany oprávněny od kupní smlouvy odstoupit.

 

Kupující hradí kupní cenu předem na základě své volby anebo k výzvě prodávajícího v níže stanovených případech; jinak prodávající od kupujícího nepožaduje zálohu či jinou obdobnou platbu.

 

V případě, že ze strany kupujícího nedojde k vyžádanému dodatečnému potvrzení objednávky, je prodávající oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu; pokud nebude kupní cena v přiměřené lhůtě uhrazena, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

 

Po zákazníkovi, který si u prodávajícího v průběhu jednoho roku před učiněním objednávky objednal zboží se způsobem platby dobírkou při převzetí zboží a toto zboží si v rozporu s kupní smlouvou od dopravce nepřevzal, může prodávající požadovat platbu předem, přičemž v případě nezaplacení předem mu zboží nebude dodáno. Z toho důvodu i v případě zaslání objednávky se zvoleným způsobem platby dobírkou může být takový zákazník vyzván k úhradě zboží bankovním převodem a zboží bude expedováno až po připsání ceny zboží na účet prodávajícího; pokud nebude kupní cena v přiměřené lhůtě uhrazena, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 

V.

Dodání do zahraničí

Zboží může být dodáno také do zahraničí, a to do některé z následujících zemí: Belgie, Bulharsko, Černá Hora, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Izrael, Kanada, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Ruská federace, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Srbsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina, USA, Velká Británie.

 

Objednat zboží s doručením do zahraničí lze pouze na jiných než české jazykové verzi e-shopu.

 

V případě volby dodání zboží do zahraničí je možno kupní cenu uhradit pouze předem bankovním převodem, prostřednictvím PayPal a platební kartou online (v případě Slovenska je možno zvolit i dobírku). Zboží je do zahraničí dodáváno prostřednictvím přepravních služeb uvedených v jiných než české jazykové verzi e-shopu pod příslušným odkazem popisujícím možnosti dopravy. Tamtéž jsou uvedeny také náklady na dopravu do zahraničních zemí, případné náklady na platbu (týká se zejména dobírky v případě Slovenska), jakož i cena zboží, při jejímž dosažení prodávající poskytuje dopravu a platbu zdarma.


Kupující bere na vědomí, že v případě doručování do odlehlých oblastí v zahraničí (některé ostrovy apod.) může být dodatečně účtována vyšší cena dopravy, než je uvedena v tabulce, dle aktuálního ceníku příslušného dopravce; v takovém případě je kupující o vyšší ceně informován bezodkladně po objednání zboží a v případě nesouhlasu je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

 

V ostatním se při dodávce zboží do zahraničí uplatní tyto obchodní podmínky obdobně, pokud není výslovně uvedeno jinak.

VI.

Dárkové poukazy

Zákazník si u prodávajícího může zakoupit elektronický dárkový poukaz v hodnotě 500,- Kč, 1.000,- Kč, 2.000,- Kč a 5.000,- Kč, a to obdobným způsobem jako zboží. Poukaz lze koupit pouze na české jazykové verzi e-shopu a lze jej využít pouze pro nákupy s dodávkou v rámci České republiky. Cenu poukazu (vždy odpovídající jeho hodnotě) je možno uhradit bankovním převodem, prostřednictvím PayPal či platební kartou online. Po připsání ceny poukazu na účet prodávajícího je kupujícímu poukaz zaslán v elektronické formě na jeho e-mail. Poukazem je kupní cena zboží předplacena. Poukaz obsahuje kód, po jehož zadání v průběhu objednávacího procesu se od ceny zboží odečte hodnota poukazu. Poukaz nelze využít v kamenných prodejnách prodávajícího, nýbrž pouze na e-shopu.

 

V případě koupě zboží, jehož cena převyšuje jmenovitou hodnotu poukazu, je zákazník povinen rozdíl uhradit (z celkové ceny se odečte hodnota poukazu a ve zbytku zákazník pokračuje v objednávání obvyklým způsobem). Poukaz lze uplatnit pouze pro úhradu ceny zboží, nikoliv pro úhradu nákladů spojených s dopravou (a případnou platbou zboží nad rámec hodnoty poukazu).

 

Jmenovitou hodnotu poukazu nelze dělit na více nákupů. Pokud zákazník uplatní poukaz pro úhradu ceny zboží menší hodnoty, než je hodnota poukazu, rozdíl mu nemůže být vyplacen a poukaz v rozsahu tohoto rozdílu pozbývá platnosti. Pro každou jednotlivou objednávku zboží lze použít pouze jeden dárkový poukaz.

 

Platnost poukazu činí půl roku ode dne jeho zakoupení. Pokud nebude poukaz uplatněn v této době, pozbývá platnosti bez náhrady. Nevyužitý poukaz nelze proplatit.

 

VII.

Expedice zboží

Zboží je expedováno z centrálního skladu prodávajícího na adrese Bečovská 1623/13a, Uhříněves, 104 00 Praha 10, Česká republika. V případě objednávky se zvoleným způsobem úhrady kupní ceny dobírkou, platební kartou online nebo u dopravce nebo prostřednictvím PayPal je zboží expedováno tentýž pracovní den, pokud je objednávka odeslána a potvrzena do 8:00 hod. Pokud je objednávka odeslána a potvrzena později nebo v jiný než pracovní den, je zboží expedováno následující pracovní den.

 

V případě úhrady kupní ceny bankovním převodem je zboží expedováno bezodkladně po připsání celé kupní ceny na bankovní účet prodávajícího, resp. zpracovatele platby.

Dodací lhůta činí 1-3 dny od expedice zboží, v závislosti na jednotlivých způsobech dodání zboží.

 

V případě dodávky zboží do zahraničí je zboží expedováno následující pracovní den po uhrazení celé kupní ceny prodávajícímu. Dodací lhůta činí 3-10 dnů od expedice zboží, v závislosti na místě dodání.

Informování kupujícího o čase doručení, o možnosti vyzvednutí zboží či o úložních lhůtách v případě volby jiného způsobu doručení probíhá dle podmínek jednotlivých dopravců.

Pokud kupující zboží nepřevezme v úložní lhůtě, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, pokud nebude individuálně dohodnut jiný postup vedoucí k doručení zboží.

VIII.

Výhrada vlastnictví

Zboží je až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího.

 

IX.

Odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží

Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Kupující může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu. Odstoupení lze prodávajícímu doručit zejména na adresu sídla nebo na e-mail info@uncs.eu. Lhůta pro odstoupení je zachována, pokud v jejím průběhu kupující odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Kupující může pro odstoupení od smlouvy využít online formulář dostupný na stránkách e-shopu zde nebo použít formulář pro odstoupení od smlouvy dle vzoru uvedeného níže. Pro přístup do online formuláře je nezbytné znát číslo příslušné objednávky a e-mail, s nímž bylo zboží objednáno. Kupující ve formuláři volí, zda si přeje odstoupit od smlouvy na dané zboží či zboží vyměnit za jinou dostupnou velikost téhož zboží; po odeslání formuláře bude kupujícímu obratem zaslán potvrzovací e-mail.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: UNCS a.s. / E-SHOP, Bečovská 1623/13a, Uhříněves, 104 00 Praha 10, Česká republika, e-mail: info@uncs.eu

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu

  • tohoto zboží:
  • datum objednání:
  • datum obdržení:
  • jméno a příjmení spotřebitele:
  • adresa spotřebitele:
  • podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):
  • datum:

 

Odstoupením od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

V případě odstoupení od smlouvy kupující bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, odešle zboží (nepoškozené, neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu) s kompletním příslušenstvím, společně s identifikací, o jaké zboží se jedná (nejlépe např. původní objednávkou, kopií faktury či alespoň číslem objednávky) na adresu sídla prodávajícího.

 

Náklady spojené s vrácením zboží po odstoupení od smlouvy nese kupující.

Prodávající kupujícím doporučuje, aby vracené zboží zasílali doporučeně anebo jiným způsobem tak, aby zásilku bylo možno v průběhu přepravy sledovat a aby byla zásilka pojištěna. Lze tak předejít komplikacím v případě zdržení či ztráty zásilky při přepravě.

Prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu (včetně zaplacených nákladů na dodání vraceného zboží) nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy stejným způsobem, jakým ji prodávající od kupujícího přijal, nejčastěji bezhotovostně na účet uvedený v odstoupení od smlouvy. Kupní cena zaplacená prostřednictvím PayPalu bude vrácena opět pouze PayPalem; kupní cena zaplacená prostřednictvím platební karty online bude vrácena opět pouze na platební kartu; kupní cena zaplacená prostřednictvím služby Twisto bude vrácena opět pouze prostřednictvím služby Twisto. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu částku odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než obdrží zboží nebo než mu kupující prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, podle toho, co nastane dříve. V případě, kdy byla cena zboží hrazena dárkovým poukazem, obnoví prodávající platnost dárkového poukazu, a to na dobu, která zbývala z doby platnosti poukazu v době odeslání objednávky.

V případě snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti, má prodávající nárok na náhradu této škody v penězích. Prodávající je v takovém případě oprávněn započíst svůj nárok na náhradu škody na nárok kupujícího na vrácení kupní ceny po odstoupení – kupujícímu je tedy kupní cena vrácena v hodnotě ponížené o příslušnou částku.

 

Kupující bere na vědomí, že v souladu s platnými předpisy nelze odstoupit mj. od smlouvy o dodávce zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které z hygienických důvodů či z důvodu ochrany zdraví není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil (tj. např. roušky, spodní prádlo, ponožky apod.).

 

Pokud kupující odstoupí od smlouvy o dodávce zboží, ke kterému obdržel od prodávajícího dárek zdarma, a celková cena dané objednávky klesne pod sumu, k níž prodávající poskytuje takový dárek, je kupující povinen s vraceným zbožím vrátit i tento dárek. V případě, kdy je dárkem zboží v uzavřeném obalu, které z hygienických důvodů či z důvodu ochrany zdraví není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil (např. spodní prádlo, rouška apod.), musí být dárek vrácen v původním uzavřeném obalu, tedy nevybalený a hygienicky nezávadný. Pokud kupující dárek takto nevrátí, je povinen uhradit prodávajícímu obvyklou cenu dárku; prodávající je v takovém případě oprávněn započíst svůj nárok na cenu dárku na nárok kupujícího na vrácení kupní ceny po odstoupení – kupujícímu je tedy kupní cena vrácena v hodnotě ponížené o příslušnou částku.

 

Způsobem popsaným v tomto článku lze odstoupit od smlouvy taktéž v případě zakoupení dárkového poukazu. Lhůta k odstoupení počíná běžet od obdržení poukazu. Bezprostředně po obdržení odstoupení od smlouvy prodávající poukaz zneplatní. Prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou cenu poukazu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy stejným způsobem, jakým ji prodávající od kupujícího přijal.


X.

Výměna zboží

Kupující je oprávněn vyměnit zakoupené zboží za stejné zboží v jiné velikosti do 14 dnů od převzetí zboží. Výměnu zakoupeného zboží za jiný druh zboží je možno řešit pouze odstoupením od smlouvy ve lhůtě 14 dnů a novou objednávkou. Pro výměnu zboží může kupující využít online formulář dostupný na stránkách e-shopu zde. Výměnu lze dohodnout také prostřednictvím e-mailu či telefonu. Pro přístup do online formuláře je nezbytné znát číslo příslušné objednávky a e-mail, s nímž bylo zboží objednáno. Kupující ve formuláři volí, zda si přeje odstoupit od smlouvy na dané zboží či zboží vyměnit za jinou dostupnou velikost téhož zboží; po odeslání formuláře bude kupujícímu obratem zaslán potvrzovací e-mail.

Kupující na své náklady zašle nepoužité a nepoškozené zboží se všemi součástmi a příslušenstvím a, je-li to možné, v původním obalu, společně s identifikací, o jaké zboží se jedná (nejlépe např. původní objednávkou, kopií faktury či alespoň číslem objednávky), na adresu sídla prodávajícího. Při první výměně v rámci téže objednávky kupující hradí pouze náklady na vrácení původního zboží prodávajícímu a vyměněné zboží je kupujícímu dodáno zdarma. Při případné další výměně hradí náklady na vrácení i dodání vyměněného zboží kupující.

Prodávající kupujícím doporučuje, aby zboží k výměně zasílali doporučeně anebo jiným způsobem tak, aby zásilku bylo možno v průběhu přepravy sledovat a aby byla zásilka pojištěna. Lze tak předejít komplikacím v případě zdržení či ztráty zásilky při přepravě.

 

Kupující bere na vědomí, že nelze vyměnit zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož ani zboží v uzavřeném obalu, které z hygienických důvodů či z důvodu ochrany zdraví není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil (tj. např. roušky, spodní prádlo, ponožky apod.).
 

Pokud je zboží zaslané k výměně poškozeno nebo je jinak snížena jeho hodnota, bude kupující kontaktován za účelem dohodnutí dalšího postupu, při němž bude zohledněn případný nárok prodávajícího na náhradu škody na zboží.

 

XI.

Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů jsou uvedeny v samostatném dokumentu nazvaném Zásady zpracování osobních údajů.


XII.

Závěrečná ustanovení

Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována a na požádání bude kupujícímu zaslána e-mailem nebo poštou na náklady kupujícího. Do doby odeslání objednávky není kupující svým projevem vázán a může ve vyplněných údajích cokoli měnit a opravovat. Smlouvu lze uzavřít v českém, anglickém, italském, maďarském, německém, ruském, španělském a slovenském jazyce. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím e-mailu info@uncs.eu, přičemž informaci o vyřízení stížnosti zašle prodávající na e-mailovou adresu, z níž byla stížnost odeslána.

V případě, že dojde mezi kupujícím a prodávajícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

 

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Česká republika

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

 

Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Prodávající kupujícímu doporučuje, aby se předtím, než přistoupí k mimosoudnímu řešení sporů, obrátil s vzniklou situací na prodávajícího přímo, například prostřednictvím e-mailové adresy info@uncs.eu.

 

Korespondenci lze prodávajícímu doručovat elektronickou poštou, osobně nebo poštou. Kupujícímu je doručováno na e-mailovou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce.

 

Tyto obchodní podmínky zapracovávají platné předpisy České republiky k ochraně spotřebitelů.

 

Kupní smlouva, jakož i všechna práva z ní vyplývající a vzniklá v souvislosti s ní, se řídí právem České republiky; tím není dotčena ochrana práv spotřebitele, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence této volby práva jinak použila.

 

Kupující prohlašuje, že se před odesláním objednávky seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.

 

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti Úřad městské části Praha 22, Česká republika. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním českého zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a ve vymezeném rozsahu je orgánem příslušným k uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394, o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování právních předpisů na ochranu zájmů spotřebitelů a o zrušení nařízení (ES) č. 2006/2004.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčená platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 06. 01. 2023.


UNCS a.s. / E-SHOP
Bečovská 1623/13a
Uhříněves, 104 00 Praha 10

Česká republika
GSM: +420 607 511 074
TEL.: +420 222 592 440
e-mail: info@uncs.eu

Při korespondenci prosím vždy uvádějte UNCS a.s. / E-SHOP