Poštovné zdarma při nákupu nad 3000 Kč
WORK!

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

společnosti UNCS a.s., se sídlem Bečovská 1623/13a, Uhříněves, 104 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 25738011, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5794

I.

Tento reklamační řád upravuje postup prodávajícího, společnosti UNCS a.s. (dále také „prodávající“), a kupujícího-spotřebitele (dále také „kupující“ či „zákazník“) při reklamaci zboží prodaného prostřednictvím e-shopu prodávajícího a při uplatnění práv kupujícího z vadného plnění.

Tento reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek pro elektronický obchod prodávajícího a uplatní se při prodeji zboží prostřednictvím e-shopu prodávajícího.

II.

Prevence vzniku vad

Společnost UNCS a.s. svým zákazníkům doporučuje, aby před zakoupením konkrétního druhu zboží pečlivě zvážili, k jakému účelu jej budou využívat, a vybrali si takové zboží, které je určeno pro jimi požadovanou intenzitu užívání, neboť nevhodné či nadměrné užívání může způsobit neodstranitelné vady, z nichž prodávající není zavázán.

Oděvy:

Za účelem zachování vysoké kvality zboží po celou dobu jeho životnosti je nutné, aby nošené zboží mělo správnou velikost, bylo užíváno v souladu s účelem, ke kterému bylo vyrobeno, a bylo řádně udržováno šetrným praním, užíváním vhodných čistících a pečujících prostředků, správným způsobem sušení, případně aby bylo k vyčištění předáno do ověřené čistírny. Materiály, ze kterých je zboží vyrobeno, jsou specifikovány na visačce výrobku nebo v přiloženém letáčku, kde lze nalézt taktéž doporučení k správné údržbě výrobků.

Šperky:

Šperky je třeba odkládat na čisté a suché místo vždy před spaním, úklidem, sportem, vařením, koupelí, manuální prací či jinými činnostmi, při nichž by se mohly poškodit. Ideální je nasadit šperk těsně před odchodem z domova a sundat hned po příchodu domů. Vyvarujte se kontaktu šperku s vodou či chemikáliemi obsaženými např. v saponátech nebo i parfémech a tělové kosmetice. U plochých, lisovaných, pevných a broušených řetízků se vyvarujte ostrého ohybu. Šperky ukládejte do šperkovnice, sáčku nebo krabičky s jemným vnitřkem, nejlépe každý samostatně.

 

Šperky, a to zejména jejich stříbrné části, je třeba čistit pouze pomocí roztoků a textilií speciálně k tomu určených podle jejich návodu k použití, případně předat k vyčištění do klenotnictví. V případě potřeby úpravy nebo opravy šperku je třeba kontaktovat odborníka; na šperky neuplatňujte hrubou sílu.

 

Pro zlepšení konečného vzhledu a zvýšení jejich trvanlivosti jsou některé šperky, resp. jejich stříbrné části ošetřeny galvanickými operacemi (zejména rhodiováním), přesto šperk může reagovat na nevhodné prostředí ztrátou lesku, barvy, černáním povrchu apod. Proto je šperk třeba chránit včasným odložením před mechanickým poškozením či před působením chemikálií. Ke zčernání stříbra může dojít i vlivem změny pH tělesného potu, proto doporučujeme šperky odkládat při větší fyzické zátěži nebo při onemocnění. Černání je přirozený proces vlastní stříbrnému kovu, jemuž při běžném nošení v plné míře zabránit nelze, nejedná se o výrobní vadu.

 

III.

Jakost zboží při převzetí

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě a jiným ujednaným vlastnostem, je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití. Prodávající rovněž odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem; věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím, zejména reklamou nebo označením; věc je dodána s příslušenstvím, včetně obalu a pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat; a věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

 

IV.

Uplatnění reklamace

Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba podle předchozí věty neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.

 

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil, případně způsobila-li vadu vnější událost. V těchto případech jde zejména o vady vzniklé v důsledku nesprávného používání v rozporu s účelem, pro který je zboží určeno, dále v důsledku neodborného čištění (použití nesprávného či nekvalitního pracího prostředku, nedodržení stanoveného postupu praní a sušení atd.), nedostatečné údržby, jakož i v důsledku nesprávného zásahu či poškození uživatelem či třetí osobou. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věci prodávané za nižší cenu nelze uplatnit práva z vadného plnění za tu vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.

 

Projeví-li se vada na věci v průběhu jednoho roku od převzetí, má se dle občanského zákoníku za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje; tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. Prodávající však upozorňuje, že z předchozí věty stanovící pravidla důkazního břemene v případném soudním řízení nelze vyvozovat, že jakákoli reklamace uplatněná během této doby bude automaticky uznána za oprávněnou. Reklamované zboží bude řádně přezkoumáno, a pokud prodávající dospěje k odůvodněnému závěru, že nejde o vadu, z níž by byl zavázán, nebrání uvedené ustanovení zamítnutí reklamace.

 

Zboží je třeba předložit k reklamaci čisté, tzn. nepoužité nebo eventuálně vyprané, a všeobecně hygienicky nezávadné.

 

Zboží zakoupené prostřednictvím e-shopu je pro uplatnění reklamace třeba doručit na náklady kupujícího na adresu UNCS a.s., e-shop, Bečovská 1623/13a, Uhříněves, 104 00 Praha 10, Česká republika. Pro urychlení procesu je doporučeno, aby kupující společně s oznámením o reklamaci zaslal také kopii faktury vystavené prodávajícím a vyplněný reklamační list, který naleznete ke stažení zde.

 

Prodávající přijímá reklamace zboží zakoupeného prostřednictvím e-shopu také ve všech svých prodejnách. Seznam těchto prodejen je uveden na stránkách e-shopu na adrese http://www.uncs.eu/prodejny. Reklamace nejsou přijímány v partnerských prodejnách provozovaných obchodními partnery prodávajícího. Při reklamaci na prodejně je kupující povinen prokázat, že reklamované zboží zakoupil na e-shopu UNCS a.s., a to nejlépe dokladem o nákupu (fakturou).

 

Prodávající kupujícím doporučuje, aby zboží k reklamaci zasílali doporučeně anebo jiným způsobem tak, aby zásilku bylo možno v průběhu přepravy sledovat a aby byla zásilka pojištěna. Lze tak předejít komplikacím v případě zdržení či ztráty zásilky při přepravě. Zboží je nutno vhodně zabalit tak, aby během přepravy nemohlo dojít k jeho poškození.

 

Při uplatnění reklamace kupující popíše vadu zboží a zvolí nárok z vadného plnění. Prodávající upozorňuje zákazníky, že zboží zaslané k reklamaci na dobírku nebude převzato. Prodávající není povinen přijmout k reklamaci zboží, které bylo zakoupeno od jiné osoby.

 

Prodávající kupujícímu vydá písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje a kontaktní údaje zákazníka pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a zákazník o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty může zákazník od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

 

Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

Pokud je reklamace vyřízena výměnou vadného zboží, neběží pro vyměněné zboží nová dvouletá lhůta pro vytknutí vad, nýbrž pokračuje lhůta dle původního nákupu.

 

V případě důvodné (oprávněné) reklamace má kupující právo na úhradu nutných nákladů, které účelně vynaložil při uplatnění práv z vad zboží; toto právo je třeba u prodávajícího uplatnit nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí lhůty pro vytknutí vad.

 

Případné rozhodnutí o zamítnutí reklamace je konečné a nebude bez dalšího přezkoumáno, neboť ze strany prodávajícího byly posouzením reklamace a sdělením jeho stanoviska kupujícímu splněny veškeré zákonné požadavky stran vyřízení reklamace. Pokud kupující přesto trvá na tom, že jeho reklamace byla oprávněná, může mu prodávající pouze doporučit, aby se obrátil na nezávislého soudního znalce a nechal si na své náklady vypracovat odborný posudek stanovící příčinu vzniku poškození zboží. V případě, že ze znaleckého posudku budou vyplývat závěry směřující k možnosti přehodnocení reklamace kupujícího, bude se prodávající jeho reklamací dále zabývat, případně její vyřízení předá právnímu oddělení. V opačném případě nechť kupující považuje rozhodnutí o zamítnutí reklamace za definitivní.

 

V.

Nároky z vad

Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

 

Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil.

 

Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v rámci svých výše popsaných možností,

b) se vada projeví opakovaně,

c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo

d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

 

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.

 

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

 

Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

 

Nepřevezme-li kupující věc v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění v obvyklé výši.

 

VI.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád zapracovává příslušná ustanovení českého zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a českého zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Ochrana práv spotřebitele, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby českého práva jinak použila, není tímto reklamačním řádem dotčena.

V případě, že dojde mezi kupujícím a prodávajícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

 

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Česká republika

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

 

Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 06. 01. 2023.