Poštovné zdarma při nákupu nad 3000 Kč
WORK!

Zásady zpracování osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje fyzické osoby (dále jen „zákazník“) jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/76/ES (dále jen „GDPR“) zpracovávány společností UNCS a.s., se sídlem Bečovská 1623/13a, Uhříněves, 104 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 25738011, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5794 (dále jen „Společnost“) za některým z níže specifikovaných účelů.

Správcem osobních údajů je Společnost.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má zákazník právo se na Společnost kdykoliv obrátit, aby získal informace o procesu zpracovávání svých osobních údajů či za účelem uplatnění některého z následujících práv:

  1. právo na přístup k osobním údajům: zákazník si může kdykoliv vyžádat kopii osobních údajů, které o něm Společnost zpracovává, jakož i zažádat o další informace uvedené v čl. 15 GDPR;
  2. právo na opravu osobních údajů: pokud se zákazník domnívá, že o něm Společnost zpracovává nepřesné nebo neúplné osobní údaje, má právo žádat o opravu či doplnění;
  3. právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut): za předpokladu, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro jaké byly zpracovány, zákazník odvolal souhlas s jejich zpracováním, byly zpracovány protiprávně či nastal jiný z důvodů uvedených v čl. 17 GDPR, má zákazník právo Společnost požádat o výmaz svých osobních údajů;
  4. právo na omezené zpracování osobních údajů: za podmínek stanovených v čl. 18 GDPR má zákazník právo požadovat, aby Společnost omezila zpracování jeho osobních údajů;
  5. právo na přenositelnost osobních údajů: za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR má zákazník právo získat své osobní údaje, které Společnosti poskytnul, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;
  6. právo vznést námitku: zákazník může vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně profilování, které Společnost zpracovává pro účely svého oprávněného zájmu a rovněž v případě, že jeho osobní údaje Společnost zpracovává pro účely přímého marketingu;
  7. právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů: souhlas zákazníka je dobrovolný a může být kdykoliv z části nebo zcela odvolán. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů Společnost rovněž nezbavuje práva takové osobní údaje zpracovávat, pokud by zpracování bylo zákonné z jiných důvodů uvedených v čl. 6 odst. 1 GDPR;
  8. právo podat stížnost u dozorového úřadu: zákazník má právo podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27
    170 00 Praha 7), pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů. 

Společnost lze ohledně zpracování osobních údajů kontaktovat na e-mailové adrese info@uncs.eu, telefonicky na telefonním čísle +420 222 592 440, či oznámením adresovaným na sídlo Společnosti, tj. Bečovská 1623/13a, Uhříněves, 104 00 Praha 10, Česká republika.

Na žádost zákazníka bude Společnost reagovat nejpozději do třiceti dnů od jejího obdržení. Lhůtu je možné prodloužit o další dva měsíce; o takovém prodloužení včetně důvodů, které k němu vedly, bude zákazník vždy informován. Pokud se zákazník rozhodne svá shora specifikovaná práva uplatnit, je Společnost povinna jej identifikovat a ověřit, že o výkon práv skutečně žádá osoba, které se zpracovávané osobní údaje týkají.

 

KUPNÍ SMLOUVA UZAVŘENÁ PŘES E-SHOP

V případě uzavření kupní smlouvy prostřednictvím e-shopu Společnosti zpracovává Společnost osobní údaje zákazníka zejména za účelem splnění práv a povinností z kupní smlouvy a naplnění jejího účelu, jakož i pro účely oprávněných zájmů Společnosti (pro uplatňování práv a povinností z kupní smlouvy). Zpracování podléhají adresní a identifikační údaje zákazníků e-shopu nejvýše v rozsahu jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, případně fakturační údaje (jméno, příjmení, firma, IČO, DIČ, adresa), e-mailová adresa, telefonní číslo. V souvislosti s uzavřenými kupními smlouvami Společnost disponuje údaji o uskutečněných obchodech, tj. nakoupeném zboží, jeho objemu a hodnotě a komunikaci týkající se kupních smluv; při platbách na účet Společnosti pak rovněž bankovním spojením použitým pro úhradu kupní ceny. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, která je pro jejich zpracování nezbytně nutná, nejdéle však po dobu, která je právním řádem ČR vyžadována pro archivaci účetních dokladů. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické i v písemné podobě. Osobní údaje nebudou zpřístupněny jinému subjektu, s výjimkou předání potřebných údajů doručujícímu subjektu pro účely doručení zásilky se zbožím zákazníkovi včetně oznámení o doručení zásilky formou sms nebo e-mailem apod., a to dopravci v závislosti na zvoleném způsobu dopravy, a dále s výjimkou případného předání potřebných údajů zpracovateli plateb pro účely zpracování úhrady kupní ceny a dále s výjimkou externích spolupracovníků Společnosti (právní zástupce, účetní a daňový poradce, poskytovatel webhostingu e-shopu, vývojář/správce sítě) a státních či správních orgánů, pokud k tomu bude Společnost vyzvána v souvislosti s plněním úkolů daného orgánu v mezích jeho působnosti. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak bez jejich poskytnutí není možné uzavřít kupní smlouvu prostřednictvím e-shopu Společnosti.

 

REZERVACE ZBOŽÍ

V případě zájmu zákazníka o rezervaci zboží na konkrétní prodejně prostřednictvím internetových stránek Společnosti jsou za účelem realizace této rezervace se souhlasem zákazníka zpracovávány osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo. V souvislosti s uděleným souhlasem Společnost disponuje údaji o IP adrese a čase udělení souhlasu. Osobní údaje jsou pro tento účel zpracovávány po dobu trvání rezervace (obvykle 24 hodin od potvrzení rezervace), případně do okamžiku odvolání souhlasu. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě a případně i v tištěné podobě na vybrané prodejně Společnosti. Osobní údaje nebudou zpřístupněny jinému subjektu, s výjimkou předání potřebných údajů poskytovateli webhostingu internetových stránek a vývojáři/správci sítě. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tento účel je možné prostřednictvím odkazu v e-mailu potvrzujícím přijetí rezervace. Jakmile je odvolán souhlas, dochází automaticky ke zrušení rezervace.

 

NEWSLETTER

V případě zájmu zákazníka o zasílání obchodních sdělení včetně informování o aktuálních akcích a novinkách (dále jen „newsletter“) jsou osobní údaje se souhlasem zákazníka zpracovávány za účelem zasílání těchto newsletterů. V souvislosti s uděleným souhlasem Společnost disponuje údaji o IP adrese a čase udělení souhlasu. Zpracování podléhá e-mailová adresa. Osobní údaje jsou pro tento účel zpracovávány do doby, než zákazník svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolá nebo požádá o ukončení zasílání newsletterů. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě. Osobní údaje nebudou zpřístupněny jinému subjektu s výjimkou předání potřebných údajů poskytovateli webhostingu e-shopu a vývojáři/správci sítě. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tento účel je možné prostřednictvím odkazu umístěného v každém zaslaném newsletteru nebo prostřednictvím odkazu na webových stránkách Společnosti. Jakmile je odvolán souhlas, nelze dále zasílat newslettery.

 

REGISTRACE NA E-SHOPU

V případě zájmu zákazníka o zřízení uživatelského účtu na webových stránkách (na e-shopu) Společnosti jsou za účelem umožnění vedení tohoto účtu se souhlasem zákazníka zpracovávány osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, adresa, případně fakturační údaje (jméno, příjmení, firma, IČO, DIČ, adresa), e-mailová adresa, heslo (které však Společnosti není známo), telefonní číslo a jazyk pro komunikaci. V souvislosti s uděleným souhlasem Společnost disponuje údaji o IP adrese a čase udělení souhlasu. Osobní údaje jsou pro tento účel zpracovávány do doby, než zákazník svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolá nebo požádá o zrušení uživatelského účtu. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě. Osobní údaje nebudou zpřístupněny jinému subjektu, s výjimkou předání potřebných údajů poskytovateli webhostingu e-shopu, vývojáři/správci sítě a účetnímu poradci. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tento účel je možné prostřednictvím odkazu v uživatelském účtu zákazníka na webových stránkách. Jakmile je odvolán souhlas, není možné účet dále vést.

 

UNCS - KLUB

V případě zájmu zákazníka o členství v UNCS KLUBu jsou osobní údaje se souhlasem zákazníka zpracovávány za účelem umožnění vedení jeho členství v UNCS - KLUBu a možnosti uplatnění práv a plnění povinností Společnosti a zákazníka. Zpracování podléhají osobní údaje zákazníka v rozsahu pohlaví, (titul) jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, PSČ, a datum narození. V souvislosti s členstvím v UNCS - KLUBu dále Společnost zpracovává číslo vystavené zákaznické karty, ve které kamenné prodejně Společnosti byla založena a vede evidenci celkové hodnoty nakoupeného zboží pro účely poskytování slevy v příslušné výši, a to včetně specifikace zakoupeného zboží. Osobní údaje jsou pro tento účel zpracovávány do doby, než zákazník svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolá nebo požádá o ukončení svého členství v UNCS - KLUBu. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické i v písemné podobě. Osobní údaje nebudou zpřístupněny jinému subjektu s výjimkou předání potřebných údajů poskytovateli webhostingu e-shopu, vývojáři/správci sítě a účetnímu poradci. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tento účel je možné prostřednictvím formulářů dostupných v každé prodejně Společnosti. Seznam těchto prodejen je uveden na webových stránkách Společnosti. Jakmile je odvolán souhlas, není možné dál vést členství v UNCS - KLUBu. Se souhlasem zájemce o členství v UNCS - KLUBu bude Společnost zákazníkovi zasílat na e-mail a telefon obchodní sdělení včetně informování o aktuálních akcích a novinkách (dále jen „newsletter“). Za tímto účelem jsou osobní údaje (e-mailová adresa a telefonní číslo) zpracovávány k zasílání těchto newsletterů, a to do doby, než zákazník – člen UNCS - KLUBu – svůj souhlas se zpracováním údajů k tomuto účelu odvolá nebo požádá o ukončení zasílání newsletterů. Pro tento účel jsou osobní údaje zpracovávány v elektronické podobě, nebudou zpřístupněny jinému subjektu s výjimkou předání potřebných údajů poskytovateli webhostingu e-shopu a vývojáři/správci sítě, přičemž odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tento účel je možné prostřednictvím odkazu umístěného v každém zaslaném newsletteru nebo prostřednictvím odkazu na webových stránkách Společnosti nebo na formuláři dostupném v každé prodejně Společnosti. Jakmile je odvolán tento souhlas, nelze dále zasílat newslettery.

 

KAMERY

Veškeré prodejny Společnosti jsou monitorovány kamerovými systémy z důvodu ochrany majetku a zaměstnanců Společnosti. Kamerové záznamy jsou uchovávány po dobu 7-14 dnů a následně jsou přepisovány novými záznamy. Kamerové záznamy nejsou předávány třetí straně s výjimkou orgánů činných v trestním řízení v případě podezření, že v prodejně došlo ke spáchání trestného činu, a s výjimkou vývojáře/správce sítě.

 

REKLAMACE:

V případě reklamace zboží zakoupeného v kamenné prodejně Společnosti zpracovává Společnost osobní údaje reklamujícího za účelem vyřízení reklamace, tedy za účelem splnění práv a povinností z kupní smlouvy a naplnění jejího účelu, jakož i pro účely oprávněných zájmů Společnosti. Zpracování podléhají adresní a identifikační údaje reklamujícího v rozsahu jméno a příjmení, adresa bydliště a telefonní číslo, případně i platební údaje, byly-li Společnosti předány. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu existence práv a povinností Společnosti vyplývajících z kupní smlouvy, jíž se reklamace týká, nejdéle však po dobu, která je právním řádem ČR vyžadována pro archivaci účetních dokladů. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické i v písemné podobě. Osobní údaje nebudou zpřístupněny jinému subjektu s výjimkou externích spolupracovníků Společnosti (právní zástupce, účetní a daňový poradce) a státních či správních orgánů, pokud k tomu bude Společnost vyzvána v souvislosti s plněním úkolů daného orgánu v mezích jeho působnosti. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak bez jejich poskytnutí není možné zboží u Společnosti reklamovat.

 

Tyto zásady nabývají účinnosti od 01.05.2020