WORK!

O firme

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

spoločnosti UNCS a.s., IČO: 25738011, so sídlom Praha 10, Bečovská 1623/13a, PSČ 104 00, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 5794

I.

Tento reklamačný poriadok upravuje postup predávajúceho, spoločnosti UNCS a.s., a kupujúceho-spotrebiteľa pri reklamácii tovaru predaného prostredníctvom e-shopu predávajúceho a pri uplatnení práv kupujúceho z chybného plnenia.

Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok pre elektronický obchod predávajúceho a uplatní sa pri predaji tovaru prostredníctvom e-shopu predávajúceho.

II.

Prevencia vzniku chýb

Spoločnosť UNCS a.s. svojim zákazníkom odporúča, aby pred kúpou konkrétneho druhu tovaru starostlivo zvážili, na aký účel ho budú využívať, a vybrali si taký tovar, ktorý je určený pre nimi požadovanú intenzitu používania, pretože nevhodné či nadmerné používanie môže spôsobiť neodstrániteľné chyby, z ktorých predávajúci nie je zaviazaný.

S cieľom zachovania vysokej kvality tovaru po celý čas jeho životnosti je nutné, aby nosený tovar mal správnu veľkosť, bol používaný v súlade s účelom, na ktorý bol vyrobený, a bol riadne udržiavaný šetrným praním a používaním vhodných čistiacich a ošetrujúcich prostriedkov, prípadne aby bol na vyčistenie odovzdaný do overenej čistiarne. Materiály, z ktorých je tovar vyrobený, sú špecifikované na visačke výrobku alebo v priloženom letáčiku, kde možno nájsť aj odporúčanie na správnu údržbu výrobkov.

III.

Akosť tovaru pri prevzatí

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec pri prevzatí nemá chyby. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci vec prevzal, má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, také vlastnosti, ktoré predávajúci opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej, že sa vec hodí na účel, ktorý na jej použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa, že vec zodpovedá akosťou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy, že je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a že vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak sa prejaví chyba na veci v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, predpokladá sa, že vec bola chybná už pri prevzatí.

IV.

Uplatnenie reklamácie

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne na tovare v priebehu dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Reklamáciu je potrebné uplatniť bez zbytočného odkladu po tom, ako je chyba tovaru zistená.

Práva z chýb nemožno uplatniť, ak chyba tovaru spočíva iba v opotrebení veci spôsobenom jej obvyklým používaním, alebo ak to vyplýva z povahy veci. Práva z chybného plnenia kupujúcemu nenáležia, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má chybu, pokiaľ kupujúci chybu sám spôsobil alebo ak chybu spôsobila vonkajšia udalosť. V týchto prípadoch ide najmä o chyby vzniknuté v dôsledku nesprávneho používania v rozpore s účelom, na ktorý je tovar určený, ďalej v dôsledku neodborného čistenia, nedostatočnej údržby a pod.

Tovar je potrebné predložiť na reklamáciu čistý, tzn. nepoužitý alebo eventuálne vypratý, a všeobecne hygienicky bezchybný.

Tovar je na uplatnenie reklamácie potrebné doručiť na náklady kupujúceho na adresu UNCS a.s., e-shop, Bečovská 1623/13a, Praha 22, PSČ 104 00. Na urýchlenie procesu sa odporúča, aby kupujúci spolu s oznámením o reklamácii zaslal aj kópiu faktúry vystavenej predávajúcim.

Predávajúci kupujúcim odporúča, aby tovar na reklamáciu zasielali doporučene alebo iným spôsobom tak, aby zásielku bolo možné v priebehu prepravy sledovať a aby bola zásielka poistená. Možno tak predísť komplikáciám v prípade zdržania či straty zásielky pri preprave.

Pri uplatnení reklamácie kupujúci opíše chybu tovaru a zvolí nárok z chybného plnenia. Predávajúci upozorňuje zákazníkov, že tovar zaslaný na reklamáciu na dobierku nebude prevzatý.

Predávajúci kupujúcemu potvrdí, kedy právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas primeraný podľa druhu výrobku či služby potrebný na odborné posúdenie chyby. Kompletná reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so zákazníkom nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci môže v takom prípade uplatniť ktorýkoľvek z nárokov z chýb, aj keby mu dovtedy nenáležali.

V prípade dôvodnej (oprávnenej) reklamácie má kupujúci právo na úhradu nutných nákladov, ktoré účelne vynaložil pri uplatnení práv z chýb tovaru.

V.

Nároky z chýb

Pokiaľ ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, a predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Alternatívne môže kupujúci v prípade odstrániteľnej chyby veci požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Ak to nie je vzhľadom na povahu chyby neúmerné, môže kupujúci požadovať dodanie novej veci bez chýb (výmenu veci), alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti. Ak je požiadavka na výmenu veci alebo jej súčasti vzhľadom na povahu chyby neúmerná, najmä ak je možné chybu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby.

Ak kupujúcemu vznikne nárok na výmenu veci alebo jej súčasti, táto výmena však nie je možná (predávajúci napr. už ďalšími kusmi tovaru nedisponuje), môže kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že predávajúci nemôže odstrániť chybu na veci, ako aj v prípade, že predávajúci neurobí nápravu v primeranej lehote alebo že by urobenie nápravy kupujúcemu spôsobilo značné problémy.

V prípade odstrániteľnej chyby veci, pokiaľ kupujúci nemôže vec riadne používať pre opakovaný výskyt chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb, má kupujúci okrem práva na odstránenie chyby alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny taktiež právo na výmenu veci či na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

V prípade márneho uplynutia lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci okrem práva na odstránenie chyby alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny taktiež právo na výmenu veci či na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

VI.

Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok zapracováva príslušné ustanovenia zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka, a zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov. Práva spotrebiteľa, ktoré mu eventuálne garantuje zahraničný právny poriadok miesta, kde má kupujúci svoje obvyklé bydlisko, pokiaľ ide zároveň o miesto, kam môže byť tovar dodávaný, nie sú týmto reklamačným poriadkom dotknuté.

Prípadné spory medzi kupujúcim a predávajúcim možno mimosúdne riešiť prostredníctvom Českej obchodnej inšpekcie. Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov možno nájsť na internetových stránkach tohto subjektu https://adr.coi.cz/cs. Predávajúci kupujúcemu odporúča, aby sa pred tým, než pristúpi k mimosúdnemu riešeniu sporov, obrátil so vzniknutou situáciou na predávajúceho priamo, napríklad osobne v predajni predávajúceho či prostredníctvom e-mailovej adresy info@uncs.eu.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1. 5. 2020.

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie