Poštovné zdarma pri nákupe nad 120 €
WORK!

O firme

Zásady spracovania osobných údajov

Osobné údaje fyzickej osoby (ďalej len „zákazník“) sú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/76/ES (ďalej len „GDPR“) spracovávané spoločnosťou UNCS, a.s., IČO: 25738011, so sídlom Bečovská 1623/13a, Praha 10, PSČ 104 00, Česká republika, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 5794 (ďalej len „Spoločnosť“) na niektorý z nižšie špecifikovaných účelov.

Prevádzkovateľom osobných údajov je Spoločnosť.

V súvislosti so spracovaním osobných údajov má zákazník právo sa na Spoločnosť kedykoľvek obrátiť, aby získal informácie o procese spracovávania svojich osobných údajov či s cieľom uplatnenia niektorého z nasledujúcich práv:

  1. právo na prístup k osobným údajom: zákazník si môže kedykoľvek vyžiadať kópiu osobných údajov, ktoré o ňom Spoločnosť spracováva, ako aj požiadať o ďalšie informácie uvedené v čl. 15 GDPR;
  2. právo na opravu osobných údajov: pokiaľ sa zákazník domnieva, že o ňom Spoločnosť spracováva nepresné alebo neúplné osobné údaje, má právo žiadať o opravu či doplnenie;
  3. právo na výmaz osobných údajov (právo byť zabudnutý): za predpokladu, že osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na aké boli spracované, zákazník odvolal súhlas s ich spracovaním, boli spracované protiprávne či nastal iný z dôvodov uvedených v čl. 17 GDPR, má zákazník právo Spoločnosť požiadať o výmaz svojich osobných údajov;
  4. právo na obmedzené spracovanie osobných údajov: za podmienok stanovených v čl. 18 GDPR má zákazník právo požadovať, aby Spoločnosť obmedzila spracovanie jeho osobných údajov;
  5. právo na prenositeľnosť osobných údajov: za podmienok stanovených v čl. 20 GDPR má zákazník právo získať svoje osobné údaje, ktoré Spoločnosti poskytol, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte;
  6. právo vzniesť námietku: zákazník môže vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov vrátane profilovania, ktoré Spoločnosť spracováva na účely svojho oprávneného záujmu, a takisto v prípade, že jeho osobné údaje Spoločnosť spracováva na účely priameho marketingu;
  7. právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov: súhlas zákazníka je dobrovoľný a môže byť kedykoľvek sčasti alebo celkom odvolaný. Spracovanie osobných údajov, ku ktorému došlo pred odvolaním súhlasu, je zákonné. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov Spoločnosť takisto nezbavuje práva také osobné údaje spracovávať, pokiaľ by spracovanie bolo zákonné z iných dôvodov uvedených v čl. 6 ods. 1 GDPR;
  8. právo podať sťažnosť na dozornom úrade: zákazník má právo podať sťažnosť na dozorný úrad (Úrad na ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27
    170 00 Praha 7), pokiaľ sa domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov došlo k porušeniu pravidiel ochrany osobných údajov. 

Spoločnosť možno kvôli spracovaniu osobných údajov kontaktovať na e-mailovej adrese info@uncs.eu, telefonicky na telefónnom čísle +420 222 592 440 či oznámením adresovaným na sídlo Spoločnosti, t. j. Bečovská 1623/13a, Praha 10, Česká republika.

Na žiadosť zákazníka bude Spoločnosť reagovať najneskôr do tridsiatich dní od jej prijatia. Lehotu je možné predĺžiť o ďalšie dva mesiace; o takom predĺžení vrátane dôvodov, ktoré k nemu viedli, bude zákazník vždy informovaný. Pokiaľ sa zákazník rozhodne svoje vyššie špecifikované práva uplatniť, je Spoločnosť povinná ho identifikovať a overiť, že o výkon práv skutočne žiada osoba, ktorej sa spracovávané osobné údaje týkajú.

KÚPNA ZMLUVA UZAVRETÁ CEZ E-SHOP

V prípade uzavretia kúpnej zmluvy prostredníctvom e-shopu Spoločnosti spracováva Spoločnosť osobné údaje zákazníka najmä s cieľom splnenia práv a povinností z kúpnej zmluvy a naplnenia jej účelu, ako aj na účely oprávnených záujmov Spoločnosti (na uplatňovanie práv a povinností z kúpnej zmluvy). Spracovaniu podliehajú adresné a identifikačné údaje zákazníkov e-shopu najviac v rozsahu meno a priezvisko, adresa bydliska, doručovacia adresa, prípadne fakturačné údaje (meno, priezvisko, firma, IČO, DIČ, adresa), e-mailová adresa, telefónne číslo (to všetko ak je tovar zasielaný prostredníctvom dopravcu) a v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo (to všetko ak je tovar vyzdvihnutý osobne). V súvislosti s uzavretými kúpnymi zmluvami Spoločnosť disponuje údajmi o uskutočnených obchodoch, t. j. nakúpenom tovare, jeho objeme a hodnote a komunikácii týkajúcimi sa kúpnych zmlúv; pri platbách na účet Spoločnosti potom takisto bankovým spojením použitým na úhradu kúpnej ceny. Osobné údaje sú spracovávané v čase, ktorý je pre ich spracovanie nevyhnutný, najdlhšie však v čase, ktorý sa právnym poriadkom ČR vyžaduje na archiváciu účtovných dokladov. Osobné údaje sú spracovávané v elektronickej aj v písomnej podobe. Osobné údaje nebudú sprístupnené inému subjektu, s výnimkou odovzdania potrebných údajov doručujúcemu subjektu na účely doručenia zásielky s tovarom zákazníkovi vrátane oznámenia o doručení zásielky formou sms alebo e-mailom a pod., a to dopravcovi v závislosti od zvoleného spôsobu dopravy, a ďalej s výnimkou prípadného odovzdania potrebných údajov spracovateľovi platieb na účely spracovania úhrady kúpnej ceny a ďalej s výnimkou externých spolupracovníkov Spoločnosti (právny zástupca, účtovník a daňový poradca, poskytovateľ webhostingu e-shopu, vývojár/správca siete) a štátnych či správnych orgánov, pokiaľ na to bude Spoločnosť vyzvaná v súvislosti s plnením úloh daného orgánu v medziach jeho pôsobnosti. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, bez ich poskytnutia však nie je možné uzavrieť kúpnu zmluvu prostredníctvom e-shopu Spoločnosti.

NEWSLETTER

V prípade záujmu zákazníka o zasielanie obchodných oznamov vrátane informovania o aktuálnych akciách a novinkách (ďalej len „newsletter“) sú osobné údaje so súhlasom zákazníka spracovávané s cieľom zasielania týchto newsletterov. V súvislosti s udeleným súhlasom Spoločnosť disponuje údajmi o IP adrese a čase udelenia súhlasu. Spracovaniu podlieha e-mailová adresa. Osobné údaje sú na tento účel spracovávané dovtedy, kým zákazník svoj súhlas so spracovaním osobných údajov neodvolá alebo nepožiada o ukončenie zasielania newsletterov. Osobné údaje sú spracovávané v elektronickej podobe. Osobné údaje nebudú sprístupnené inému subjektu s výnimkou odovzdania potrebných údajov poskytovateľovi webhostingu e-shopu a vývojárovi/správcovi siete. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov pre tento účel je možné prostredníctvom odkazu umiestneného v každom zaslanom newsletteri alebo prostredníctvom odkazu na webových stránkach Spoločnosti. Len čo je odvolaný súhlas, nemožno ďalej zasielať newslettery.

REGISTRÁCIA POUŽÍVATEĽSKÉHO ÚČTU V E-SHOPE

V prípade záujmu zákazníka o zriadenie používateľského účtu na webových stránkach (v e-shope) Spoločnosti sú s cieľom umožnenia vedenia tohto účtu so súhlasom zákazníka spracovávané osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa, prípadne fakturačné údaje (meno, priezvisko, firma, IČO, DIČ, adresa), e-mailová adresa, heslo (ktoré však Spoločnosti nie je známe), telefónne číslo a jazyk pre komunikáciu. V súvislosti s udeleným súhlasom Spoločnosť disponuje údajmi o IP adrese a čase udelenia súhlasu. Osobné údaje sú na tento účel spracovávané dovtedy, kým zákazník svoj súhlas so spracovaním osobných údajov neodvolá alebo nepožiada o zrušenie používateľského účtu. Osobné údaje sú spracovávané v elektronickej podobe. Osobné údaje nebudú sprístupnené inému subjektu s výnimkou odovzdania potrebných údajov poskytovateľovi webhostingu e-shopu, vývojárovi/správcovi siete a účtovnému poradcovi. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov pre tento účel je možné prostredníctvom odkazu v používateľskom účte zákazníka na webových stránkach Spoločnosti. Hneď ako je odvolaný súhlas, nie je možné účet ďalej viesť.

Tieto zásady nadobúdajú účinnosť od 1. 5. 2020.