WORK!

O firme

Obchodné podmienky pre elektronický obchod

Obchodné podmienky pre elektronický obchod

spoločnosti UNCS a.s., IČO: 25738011, so sídlom, Bečovská 1623/13a, 104 00 Praha 10, Česká republika, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 5794

I.

Predmet obchodných podmienok

Prostredníctvom elektronického obchodu prevádzkovaného na internetovej adrese www.uncs.eu (ďalej len „e-shop“) je možné uzatvárať kúpne zmluvy medzi kupujúcim a spoločnosťou UNCS a.s. ako predávajúcim.

Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán z kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to v prípade, keď kupujúci je spotrebiteľom, t. j. človekom, ktorý pri nákupe tovaru od predávajúceho nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo samostatného výkonu svojho povolania. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy spolu s reklamačným poriadkom predávajúceho umiestneným na stránkach e-shopu. Kúpna zmluva sa riadi obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom účinnými v deň odoslania objednávky kupujúcim.

II.

Výber tovaru, používateľský účet

E-shop obsahuje prezentáciu tovaru, ktorý môže kupujúci objednať, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane DPH. Prezentácia tovaru v e-shope je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy na tento tovar s výhradou vyčerpania zásob alebo straty schopnosti predávajúceho plniť. Sklad tovaru predávajúceho je na účely e-shopu aktualizovaný každých 24 hodín. Výnimočne môže dôjsť k tomu, že tovar zobrazený v e-shope už predávajúci nemá na sklade; v takom prípade je kupujúci po uskutočnení objednávky kontaktovaný a je mu ponúknutá vhodná alternatíva k objednanému tovaru.

Na základe registrácie v e-shope si kupujúci môže založiť vlastný používateľský účet, prostredníctvom ktorého môže tovar objednávať a sledovať stav svojich objednávok. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci môže objednávať tovar v e-shope aj bez registrácie.

III.

Objednávka

Na objednanie tovaru kupujúci vloží vybraný tovar do nákupného košíka a vyplní objednávkový formulár v e-shope. Tu kupujúci v jednotlivých krokoch zadáva kontaktné, doručovacie a fakturačné údaje a zvolí spôsob doručenia a platby tovaru. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené skontrolovať a prípadne opraviť zadané údaje. Objednávka je dokončená kliknutím na tlačidlo „Záväzne objednať“, čím kupujúcemu vzniká záväzok objednaný tovar zaplatiť.

Neodkladne po prijatí objednávky predávajúci zašle kupujúcemu potvrdenie objednávky na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke.

Kúpna zmluva je medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá odoslaním objednávky kupujúcim. S odoslaním objednávky vzniká kupujúcemu povinnosť uhradiť kúpnu cenu tovaru. V prípade, že objednaný tovar predávajúci nemá na sklade, bude o tejto skutočnosti kupujúci vyrozumený; pokiaľ nedôjde k dohode o dodaní alternatívneho tovaru a predávajúci nie je schopný dodanie objednaného tovar zaistiť, sú obe strany oprávnené od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny a pod.) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky, a to napr. e-mailom či telefonicky.


Kupujúci môže po dokončení objednávky a doručení e-mailového potvrdenia objednávky až do prevzatia tovaru odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku) zaslaním e-mailu na adresu info@uncs.eu. Na toto odstúpenie môže kupujúci tiež využiť formulár predávajúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy umiestnený na stiahnutie na stránkach internetového obchodu. V prípade, že už bola kupujúcim zaplatená kúpna cena za tovar, budú mu všetky prijaté peňažné prostriedky bezodkladne vrátené spôsobom opísaným v čl. IX. týchto obchodných podmienok.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto sa nelíšia od základnej sadzby.

IV.

Doprava a platba

Kúpnu cenu možno uhradiť iba vopred bankovým prevodom, prostredníctvom PayPal a platobnou kartou online. Poplatky za uskutočnenie platby nie sú účtované. Tovar sa dodáva prostredníctvom prepravnej služby DPD, PPL, FedEx alebo Zásilkovny.

Náklady na dopravu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Spôsob dopravy a platby Platba vopred (bankovým prevodom, platobnou kartou online, PayPal)

Platba pri prevzatí

(dobierkou)

Doba doručenie
FedEx 5 € x 1-2 prac. dny
DPD 8 € 9 € 1-2 prac. dny
PPL Parcel Connect 6 € 7 € 1-2 prac. dny
Zásilkovna 3 € 3,50 € 1-2 prac. dny

 

V.

Expedícia tovaru
Tovar je expedovaný z centrálneho skladu predávajúceho na adrese Bečovská 1623/13a, Praha 22, Česká republika.

Tovar je expedovaný nasledujúci pracovný deň po uhradení celej kúpnej ceny predávajúcemu. Dodacia lehota je 1 – 5 dní od expedície tovaru, v závislosti od miesta dodania.

Informovanie kupujúceho o čase doručenia, o možnosti vyzdvihnutia tovaru či o úložných lehotách v prípade voľby iného spôsobu doručenia prebieha podľa podmienok jednotlivých dopravcov.

Pokiaľ kupujúci tovar neprevezme v úložnej lehote, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, pokiaľ nebude individuálne dohodnutý iný postup vedúci k doručeniu tovaru.

VI.

Výhrada vlastníctva
Tovar je až do úplného zaplatenia kúpnej ceny vo vlastníctve predávajúceho.

VII.

Odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru

Kupujúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie možno predávajúcemu doručiť na adresu sídla alebo na e-mail info@uncs.eu. Lehota pre odstúpenie je zachovaná, pokiaľ v jej priebehu kupujúci odošle predávajúcemu oznámenie, že od zmluvy odstupuje. Kupujúci môže pri odstúpení od zmluvy využiť formulár umiestnený na stránkach e-shopu predávajúcim (na stiahnutie tu) alebo priložený k zásielke s tovarom. 

Pre urýchlenie procesu sa odporúča, aby kupujúci spolu s oznámením o odstúpení zaslal aj kópiu faktúry vystavenej predávajúcim.

Odstúpením od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší.

V prípade odstúpenia od zmluvy kupujúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, odošle tovar (nepoškodený, neopotrebený a, ak je to možné, v pôvodnom obale) s kompletným príslušenstvom na adresu sídla predávajúceho.

Náklady spojené s vrátením tovaru po odstúpení od zmluvy nesie kupujúci, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

Predávajúci kupujúcim odporúča, aby vrátený tovar zasielali doporučene alebo iným spôsobom tak, aby zásielku bolo možné v priebehu prepravy sledovať a aby bola zásielka poistená. Možno tak predísť komplikáciám v prípade zdržania či straty zásielky pri preprave.

Predávajúci vráti kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu (vrátane zaplatených nákladov na dodanie vráteného tovaru) do 14 dní od odstúpenia od zmluvy rovnakým spôsobom, akým ju predávajúci od kupujúceho prijal, najčastejšie bezhotovostne na účet uvedený v odstúpení od zmluvy. Kúpna cena zaplatená prostredníctvom PayPalu bude vrátená opäť iba PayPalom. Pokiaľ kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu sumu zodpovedajúcu najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal. V prípade, keď bola cena tovaru hradená darčekovým poukazom, obnoví predávajúci platnosť darčekového poukazu, to však len v prípade, že v čase odoslania objednávky ešte neuplynula lehota platnosti pôvodného poukazu.

V prípade zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je nutný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru vrátane jeho funkčnosti, má predávajúci nárok na náhradu tejto škody v peniazoch. Predávajúci je v takom prípade oprávnený započítať svoj nárok na náhradu škody na nárok kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny po odstúpení – kupujúcemu je teda kúpna cena vrátená v hodnote zníženej o príslušnú sumu.

Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s platnými predpismi nemožno odstúpiť o. i. od zmluvy o dodávke tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj od zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré kupujúci z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť (t. j. napr. rúška, spodná bielizeň, ponožky a pod.).

Spôsobom opísaným v tomto článku možno odstúpiť od zmluvy taktiež v prípade kúpy darčekového poukazu. Lehota na odstúpenie začína plynúť od prijatia poukazu. Bezprostredne po prijatí odstúpenia od zmluvy predávajúci poukaz zneplatní. Predávajúci vráti kupujúcemu zaplatenú cenu poukazu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy rovnakým spôsobom, akým ju predávajúci od kupujúceho prijal.

VIII.

Výmena tovaru

Kupujúci je oprávnený vymeniť kúpený tovar za iný tovar tej istej hodnoty (či vyššej hodnoty za predpokladu dorovnania kúpnej ceny) do 14 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci v takom prípade na svoje náklady zašle nepoužitý a nepoškodený tovar so všetkými súčasťami a príslušenstvom na adresu predávajúceho s presnou požiadavkou na výmenu tovaru. Na tieto účely môže kupujúci využiť formulár umiestnený na stiahnutie na stránkach e-shopu predávajúceho alebo priložený k zásielke s tovarom. Výmenu možno dohodnúť aj prostredníctvom e-mailu či telefónu, alebo uskutočnením novej objednávky v e-shope s vyplnením poznámky, že ide o výmenu tovaru, a uvedením čísla pôvodnej objednávky. Pre urýchlenie procesu sa odporúča, aby kupujúci spolu s oznámením o odstúpení zaslal tiež kópiu faktúry vystavenej predávajúcim.

Pri prvej výmene v rámci tej istej objednávky kupujúci hradí iba náklady na vrátenie pôvodného tovaru predávajúcemu a vymenený tovar je kupujúcemu dodaný zadarmo. Pri prípadnej ďalšej výmene hradí náklady na vrátenie aj dodanie vymeneného tovaru kupujúci.

Predávajúci kupujúcemu odporúča, aby tovar na výmenu zasielali doporučene alebo iným spôsobom tak, aby zásielku bolo možné v priebehu prepravy sledovať a aby bola zásielka poistená. Možno tak predísť komplikáciám v prípade zdržania či straty zásielky pri preprave.

Pokiaľ kupujúci odstúpi od zmluvy o dodávke tovaru, ku ktorému dostal od predávajúceho darček zdarma, a celková cena danej objednávky klesne pod sumu, ku ktorej predávajúci poskytuje taký darček, je kupujúci povinný s vráteným tovarom vrátiť aj tento darček. V prípade, kedy je darčekom tovar v uzavretom obale, ktoré po vyňatí z obalu z hygienických dôvodov nie je možné vrátiť (napr. spodná bielizeň, rúška a pod.), Musí byť darček vrátený v pôvodnom uzavretom obale, teda rozbalený a hygienicky nezávadný. Pokiaľ kupujúci darček takto nevráti, je povinný uhradiť predávajúcemu obvyklú cenu darčeka; predávajúci je v takom prípade oprávnený započítať svoj nárok na cenu darčeka na nárok kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny po odstúpení - kupujúcemu je teda kúpna cena vrátená v hodnote zníženej o príslušnú čiastku.

Pokiaľ je tovar zaslaný na výmenu poškodený alebo je inak znížená jeho hodnota, bude kupujúci kontaktovaný s cieľom dohodnutia ďalšieho postupu, pri ktorom bude zohľadnený prípadný nárok predávajúceho na náhradu škody na tovare.
 

IX.

Zásady spracovania osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov sú uvedené v samostatnom dokumente nazvanom Zásady spracovania osobných údajov.

X.

Záverečné ustanovenia

Uzavretá kúpna zmluva je predávajúcim archivovaná a na požiadanie bude kupujúcemu zaslaná e-mailom alebo poštou na náklady kupujúceho. Do odoslania objednávky nie je kupujúci svojím prejavom viazaný a môže vo vyplnených údajoch čokoľvek meniť a opravovať. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom e-mailu info@uncs.eu, pričom informáciu o vybavení sťažnosti zašle predávajúci na e-mailovú adresu, z ktorej bola sťažnosť odoslaná.

Prípadné spory medzi kupujúcim a predávajúcim možno mimosúdne riešiť napríklad prostredníctvom Českej obchodnej inšpekcie či prostredníctvom platformy pre riešenie sporov on-line vytvorené Európskou komisiou. Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov možno nájsť na internetových stránkach týchto subjektov prostredníctvom uvedených odkazov. Predávajúci kupujúcemu odporúča, aby sa pred tým, než pristúpi k mimosúdnemu riešeniu sporov, obrátil so vzniknutou situáciou na predávajúceho priamo, napríklad prostredníctvom e-mailovej adresy info@uncs.eu.

Korešpondenciu možno predávajúcemu doručovať elektronickou poštou, osobne alebo poštou. Kupujúcemu je doručované na e-mailovú adresu uvedenú v jeho používateľskom účte alebo v objednávke.

Tieto obchodné podmienky zapracovávajú platné predpisy Českej republiky na ochranu spotrebiteľov a sú v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2011/83/EÚ, o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES.

Kúpna zmluva, ako aj všetky práva z nej vyplývajúce a vzniknuté v súvislosti s ňou sa riadia právom Českej republiky; tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa, ktorá mu eventuálne garantuje zahraničný právny poriadok miesta, kde má kupujúci svoje obvyklé bydlisko, pokiaľ ide zároveň o miesto, kam môže byť tovar dodávaný.

Kupujúci vyhlasuje, že sa pred odoslaním objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ako aj s reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí.

Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti Úrad mestskej časti Praha 22, Česká republika. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Českej republiky. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 5. 2020.

UNCS a.s. / E-SHOP
Bečovská 1623/13a
104 00 Praha 22

Česká republika
GSM: +420 607 511 074
TEL.: +420 222 592 440
e-mail: info@uncs.eu

Pri korešpondencii, prosím, vždy uvádzajte UNCS a.s. / E-SHOP

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie