Poštovné zdarma pri nákupe nad 120 €
WORK!

O firme

Obchodné podmienky pre elektronický obchod

OBCHODNÉ PODMIENKY PRE ELEKTRONICKÝ OBCHOD

spoločnosti UNCS a.s., so sídlom Bečovská 1623/13a, Uhříněves, 104 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 25738011, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 5794

I.

Predmet obchodných podmienok

Prostredníctvom elektronického obchodu prevádzkovaného na internetovej adrese www.uncs.eu (ďalej len „e-shop“), je možné uzavierať kúpne zmluvy medzi kupujúcim a spoločnosťou UNCS a.s., ako predávajúcim.

Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán z kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to v prípade, keď kupujúci je spotrebiteľom, t.j. človekom, ktorý pri nákupe tovaru od predávajúceho nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo samostatného výkonu svojho povolania. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy spolu s reklamačným poriadkom predávajúceho, umiestneným na stránkach e-shopu. Kúpna zmluva sa riadi obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom účinnými v deň odoslania objednávky kupujúcim.

II.

Výber tovaru, užívateľský účet

E-shop obsahuje prezentáciu tovaru, ktorý môže kupujúci objednať, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane DPH. Prezentácia tovaru na e-shope je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy na tento tovar s výhradou vyčerpania zásob alebo straty schopnosti predávajúceho plniť. Sklad tovaru predávajúceho je na účely e-shopu aktualizovaný každých 15 minút. Výnimočne môže dôjsť k tomu, že tovar zobrazený v e-shope už predávajúci nemá na sklade; v takomto prípade je kupujúci po uskutočnení objednávky kontaktovaný a je mu ponúknutá vhodná alternatíva k objednanému tovaru.

Na základe registrácie v e-shope si kupujúci môže založiť vlastný užívateľský účet, prostredníctvom ktorého môže tovar objednávať a sledovať stav svojich objednávok. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci môže objednávať tovar v e-shope tiež bez registrácie.

III.

Objednávka

Na objednanie tovaru kupujúci vloží vybraný tovar do nákupného košíka a vyplní objednávkový formulár v e-shope. Tu kupujúci v jednotlivých krokoch zadáva kontaktné, doručovacie a fakturačné údaje a zvolí spôsob doručenia a platby tovaru. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené skontrolovať a prípadne opraviť zadané údaje. Objednávka je dokončená kliknutím na tlačidlo „Záväzne objednať“, čím kupujúcemu vzniká záväzok objednaný tovar zaplatiť.

Neodkladne po prijatí objednávky predávajúci zašle kupujúcemu potvrdenie objednávky na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke.

Kúpna zmluva je medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá odoslaním objednávky kupujúcim. S odoslaním objednávky vzniká kupujúcemu povinnosť uhradiť kúpnu cenu tovaru. V prípade, že objednaný tovar predávajúci nemá na sklade, bude o tejto skutočnosti kupujúci vyrozumený; pokiaľ nedôjde k dohode o dodaní alternatívneho tovaru a predávajúci nie je schopný dodanie objednaného tovaru zaistiť, sú obe strany oprávnené od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny a pod.), požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky, a to napr. e-mailom či telefonicky.

Kupujúci môže po dokončení objednávky a doručení e-mailového potvrdenia objednávky až do prevzatia tovaru odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku) zaslaním e-mailu na adresu info@uncs.eu. Na toto odstúpenie môže kupujúci tiež využiť online formulár predávajúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy, dostupný na stránkach internetového obchodu. V prípade, že už bola kupujúcim zaplatená kúpna cena za tovar, budú mu všetky prijaté peňažné prostriedky neodkladne vrátené spôsobom popísaným v čl. IX. týchto obchodných podmienok.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto sa nelíšia od základnej sadzby.

IV.

Doprava a platba                   

Objednať tovar s doručením na Slovensko, je možné iba na slovenskej jazykovej verzii e-shopu.

Tovar je kupujúcemu v rámci Slovenska dodaný podľa jeho voľby prostredníctvom prepravných služieb, uvedených pod odkazom Možnosti dopravy.

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy, môže kupujúci pri dodávke tovaru v rámci Slovenska, uhradiť predávajúcemu dobierkou, platobnou kartou online a v niektorých prípadoch taktiež platobnou kartou dopravcovi. Tovar sa platí v EUR.

Pre platbu kartou online sú akceptované karty MasterCard, Maestro, VISA a VISA Electron. Platby sú zabezpečené systémom 3D-secure a sú realizované prostredníctvom systému GP Webpay.

Citlivé vstupné údaje zadávané do systému internetového bankovníctva alebo pri platbe platobnou kartou online, sú chránené platobnými bránami bánk a nedostávajú sa do dispozície predávajúceho či spracovateľov platieb, ktorí dostanú iba informácie o transakcii, ktoré im banka k vykonanej transakcii oznámi.

Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s dopravou a platbou tovaru, vo výške uvedenej pod odkazom Možnosti dopravy.

Pri zakúpení tovaru v hodnote nad 120 EUR alebo pri špeciálnych akciách vyhlásených predávajúcim, je pri doručení tovaru na územie Slovenska, doprava i platba tovaru zdarma.

Kupujúci si môže vybrať z ponúkaných spôsobov dopravy a platby tovaru, pričom konkrétna výška nákladov na dodanie tovaru a platbu na zaplatenie kupujúcim je kalkulovaná a zobrazená v procese objednávania. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj tieto náklady.

V prípade platby dobierkou, v hotovosti alebo platobnou kartou dopravcovi je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade platby platobnou kartou online je zákazník po odoslaní objednávky automaticky presmerovaný do elektronickej platobnej brány, kde vykoná úhradu kúpnej ceny; záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu je splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.

Kupujúci hradí kúpnu cenu vopred na základe svojej voľby alebo k výzve predávajúceho v nižšie ustanovených prípadoch; inak predávajúci od kupujúceho nepožaduje zálohu či inú obdobnú platbu.

V prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k vyžiadanému dodatočnému potvrdeniu objednávky, je predávajúci oprávnený požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu; ak nebude kúpna cena v primeranej lehote uhradená, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Po zákazníkovi, ktorý si u predávajúceho v priebehu jedného roka pred uskutočnením objednávky objednal tovar so spôsobom platby dobierkou pri prevzatí tovaru a tento tovar si v rozpore s kúpnou zmluvou od dopravcu neprevzal, môže predávajúci požadovať platbu vopred, pričom v prípade nezaplatenia vopred mu tovar nebude dodaný. Z toho dôvodu aj v prípade zaslania objednávky so zvoleným spôsobom platby dobierkou, môže byť takýto zákazník vyzvaný k úhrade tovaru bankovým prevodom, a tovar bude expedovaný až po pripísaní ceny tovaru na účet predávajúceho; ak nebude kúpna cena v primeranej lehote uhradená, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

V.

Dodanie do zahraničia

Tovar môže byť dodaný tiež do zahraničia, a to do niektorej z nasledujúcich krajín: Belgicko, Bulharsko, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Chorvátsko, Írsko, Taliansko, Izrael, Kanada, Cyprus, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Ruská federácia, Grécko, Slovinsko, Španielsko, Srbsko, Švédsko, Švajčiarsko, Turecko, Ukrajina, USA, Veľká Británia.

Objednať tovar s doručením do zahraničia, možno iba na iných, než slovenskej jazykovej verzii e-shopu.

V prípade voľby dodania tovaru do zahraničia je možné kúpnu cenu uhradiť iba platobnou kartou online. Tovar je do zahraničia dodávaný prostredníctvom prepravných služieb uvedených v iných, než slovenskej jazykovej verzii e-shopu pod príslušným odkazom popisujúcim možnosti dopravy. Tam sú tiež uvedené náklady na dopravu do zahraničných krajín, prípadné náklady na platbu, ako aj cena tovaru, pri ktorej dosiahnutí predávajúci poskytuje dopravu a platbu zadarmo.

Kupujúci berie na vedomie, že v prípade doručovania do odľahlých oblastí v zahraničí (niektoré ostrovy a pod.), môže byť dodatočne účtovaná vyššia cena dopravy, než je uvedená v tabuľke, podľa aktuálneho cenníka príslušného dopravcu; v takomto prípade je kupujúci o vyššej cene informovaný bezodkladne po objednaní tovaru a v prípade nesúhlasu je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

V ostatnom sa pri dodávke tovaru do zahraničia uplatnia tieto obchodné podmienky obdobne, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

VI.

Darčekové poukazy

Zákazník si u predávajúceho môže zakúpiť elektronický darčekový poukaz v hodnote 500 Kč, 1 000 Kč, 2 000 Kč a 5 000 Kč, a to obdobným spôsobom ako tovar. Poukaz je možné kúpiť iba na českej jazykovej verzii e-shopu a možno ho využiť iba pre nákupy s dodávkou v rámci Českej republiky. Cenu poukazu (vždy zodpovedajúcu jeho hodnote) je možno uhradiť iba platobnou kartou online. Po pripísaní ceny poukazu na účet predávajúceho je kupujúcemu poukaz zaslaný v elektronickej forme na jeho e-mail. Poukazom je kúpna cena tovaru predplatená. Poukaz obsahuje kód, po ktorého zadaní v priebehu objednávacieho procesu sa od ceny tovaru odpočíta hodnota poukazu. Poukaz nie je možné využiť v kamenných predajniach predávajúceho, ale len na e-shope.

V prípade kúpy tovaru, ktorého cena prevyšuje menovitú hodnotu poukazu, je zákazník povinný rozdiel uhradiť (z celkovej ceny sa odpočíta hodnota poukazu a vo zvyšku zákazník pokračuje v objednávaní obvyklým spôsobom). Poukaz je možné uplatniť iba na úhradu ceny tovaru, nie však na úhradu nákladov spojených s dopravou (a prípadnú platbou tovaru nad rámec hodnoty poukazu).

Menovitú hodnotu poukazu nie je možné deliť na viac nákupov. Pokiaľ zákazník uplatní poukaz na úhradu ceny tovaru menšej hodnoty, než je hodnota poukazu, rozdiel mu nemôže byť vyplatený a poukaz v rozsahu tohto rozdielu stráca platnosť.

Platnosť poukazu činí pol roka odo dňa jeho zakúpenia. Pokiaľ nebude poukaz uplatnený v tejto dobe, stráca platnosť bez náhrady. Nevyužitý poukaz nemožno preplatiť.

 

VII.

Expedícia tovaru

Tovar je expedovaný z centrálneho skladu predávajúceho na adrese Bečovská 1623/13a, Uhříněves, 104 00 Praha 10, Česká republika. V prípade objednávky so zvoleným spôsobom úhrady kúpnej ceny dobierkou, platobnou kartou online alebo u dopravcu alebo prostredníctvom PayPal, je tovar expedovaný v ten istý pracovný deň, pokiaľ je objednávka odoslaná a potvrdená do 8:00 hod. Ak je objednávka odoslaná a potvrdená neskôr alebo v iný než pracovný deň, je tovar expedovaný nasledujúci pracovný deň.

V prípade úhrady kúpnej ceny bankovým prevodom, je tovar expedovaný bezodkladne po pripísaní celej kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho, resp. spracovateľa platby. Dodacia lehota činí 1-3 dni od expedície tovaru, v závislosti na jednotlivých spôsoboch dodania tovaru.

V prípade dodávky tovaru do zahraničia je tovar expedovaný nasledujúci pracovný deň po uhradení celej kúpnej ceny predávajúcemu. Dodacia lehota činí 3-10 dní od expedície tovaru, v závislosti na mieste dodania.

Informovanie kupujúceho o čase doručenia, o možnosti vyzdvihnutia tovaru či o úložných lehotách v prípade voľby iného spôsobu doručenia, prebieha podľa podmienok jednotlivých dopravcov.

V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme v úložnej lehote, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, pokiaľ nebude individuálne dohodnutý iný postup vedúci k doručeniu tovaru.

VIII.

Výhrada vlastníctva

Tovar je až do úplného zaplatenia kúpnej ceny vo vlastníctve predávajúceho.

IX.

Odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru

Kupujúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie možno predávajúcemu doručiť na adresu sídla alebo na e-mail info@uncs.eu. Lehota pre odstúpenie je zachovaná, pokiaľ v jej priebehu kupujúci odošle predávajúcemu oznámenie, že od zmluvy odstupuje. Kupujúci môže pre odstúpenie od zmluvy využiť online formulár dostupný na stránkach e-shopu tu alebo použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa vzoru uvedeného nižšie. Pre prístup do online formulára je nevyhnutné vedieť číslo príslušnej objednávky a e-mail, s ktorým bol tovar objednaný. Kupujúci vo formulári volí, či si želá odstúpiť od zmluvy na daný tovar a po odoslaní formulára bude kupujúcemu obratom zaslaný potvrdzovací e-mail.

Odstúpením od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od počiatku ruší.

V prípade odstúpenia od zmluvy kupujúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, odošle tovar (nepoškodený, neopotrebený a, ak je to možné, v pôvodnom obale) s kompletným príslušenstvom, spoločne s identifikáciou  o aký tovar sa jedná (najlepšie napr. pôvodnou objednávkou, kópiou faktúry či aspoň číslom objednávky) na adresu sídla predávajúceho.

Náklady spojené s vrátením tovaru po odstúpení od zmluvy nesie predávajúci v prípade, že kupujúci využije služby, ktorá je mu v inštrukciách na vrátenie tovaru ponúkaná. V ostatných prípadoch vrátenie tovaru znáša náklady spojené s vrátením tovaru kupujúci.

Predávajúci kupujúcim odporúča, aby vrátený tovar zasielali doporučene alebo iným spôsobom tak, aby zásielku bolo možné v priebehu prepravy sledovať a aby bola zásielka poistená. Možno tak predísť komplikáciám v prípade zdržania či straty zásielky pri preprave.

Predávajúci vráti kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu (vrátane zaplatených nákladov na dodanie vráteného tovaru) do 14 dní od odstúpenia od zmluvy rovnakým spôsobom, akým ju predávajúci od kupujúceho prijal, najčastejšie bezhotovostne na účet uvedený v odstúpení od zmluvy. Kúpna cena zaplatená prostredníctvom platobnej karty online bude vrátená opäť iba na platobnú kartu. V prípade, že kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu sumu odpovedajúcu najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal. V prípade, keď bola cena tovaru hradená darčekovým poukazom, obnoví predávajúci platnosť darčekového poukazu, a to na dobu, ktorá zostávala z doby platnosti poukazu v čase odoslania objednávky.

V prípade zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je nutný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti, má predávajúci nárok na náhradu tejto škody v peniazoch. Predávajúci je v takomto prípade oprávnený započítať svoj nárok na náhradu škody na nárok kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny po odstúpení - kupujúcemu je teda kúpna cena vrátená v hodnote poníženej o príslušnú sumu.

Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s platnými predpismi nemožno odstúpiť o.i. od zmluvy o dodávke tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj od zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý kupujúci z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť (tj. napr. rúška, spodná bielizeň, ponožky a pod.).

Pokiaľ kupujúci odstúpi od zmluvy o dodávke tovaru, ku ktorému dostal od predávajúceho darček zdarma, a celková cena danej objednávky klesne pod sumu, ku ktorej predávajúci poskytuje taký darček, je kupujúci povinný s vráteným tovarom vrátiť aj tento darček. V prípade, kedy je darčekom tovar v uzavretom obale, ktorý po vyňatí z obalu z hygienických dôvodov nie je možné vrátiť (napr. spodná bielizeň, rúško a pod.), musí byť darček vrátený v pôvodnom uzavretom obale, takže nevybalený a hygienicky nezávadný. Pokiaľ kupujúci darček takto nevráti, je povinný uhradiť predávajúcemu obvyklú cenu darčeka; predávajúci je v takom prípade oprávnený započítať svoj nárok na cenu darčeka na nárok kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny po odstúpení – čiže kupujúcemu je kúpna cena vrátená v hodnote poníženej o príslušnú čiastku.

Spôsobom opísaným v tomto článku je možné odstúpiť od zmluvy taktiež v prípade kúpy darčekového poukazu. Lehota na odstúpenie začína plynúť od doručenia poukazu. Bezprostredne po prijatí odstúpenia od zmluvy, predávajúci poukaz zneplatní. Predávajúci vráti kupujúcemu zaplatenú cenu poukazu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy rovnakým spôsobom, akým ju predávajúci od kupujúceho prijal.

X.

Zásady spracovania osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov sú uvedené v samostatnom dokumente nazvanom Zásady spracovania osobných údajov.

 

XI.

Záverečné ustanovenia

Uzatvorená kúpna zmluva je predávajúcim archivovaná a na požiadanie bude kupujúcemu zaslaná e-mailom alebo poštou na náklady kupujúceho. Do doby odoslania objednávky nie je kupujúci svojím prejavom viazaný a môže vo vyplnených údajoch čokoľvek meniť a opravovať. Zmluvu je možné uzavrieť v českom, anglickom, talianskom, maďarskom, nemeckom, ruskom, španielskom a slovenskom jazyku. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania. Mimosúdne vybavovania sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom e-mailu info@uncs.eu, pričom informáciu o vybavení sťažnosti zašle predávajúci na e-mailovú adresu, z ktorej bola sťažnosť odoslaná.

V prípade, že dôjde medzi kupujúcim a predávajúcim k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže kupujúci podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je

Česká obchodná inšpekcia

Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Česká republika
Email: adr@coi.cz
Web:   adr.coi.cz

Kupujúci môže využiť takisto platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Predávajúci kupujúcemu odporúča, aby sa predtým, než pristúpi k mimosúdnemu riešeniu sporov, obrátil so vzniknutou situáciou na predávajúceho priamo, napríklad prostredníctvom e-mailovej adresy info@uncs.eu.

Korešpondenciu možno predávajúcemu doručovať elektronickou poštou, osobne alebo poštou. Kupujúcemu je doručované na e-mailovú adresu uvedenú v jeho užívateľskom účte alebo v objednávke.

Tieto obchodné podmienky zapracovávajú platné predpisy Českej republiky na ochranu spotrebiteľov.

Kúpna zmluva, ako aj všetky práva z nej vyplývajúce a vzniknuté v súvislosti s ňou, sa riadia právom Českej republiky; týmto nie je dotknutá ochrana práv spotrebiteľa, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nie je možné zmluvne odchýliť, a ktoré by sa v prípade neexistencie tejto voľby práva, inak použili.

Kupujúci vyhlasuje, že sa pred odoslaním objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ako aj s reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí.

Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti Úrad mestskej časti Praha 22, Česká republika. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Českej republiky. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním českého zákona č. 634/1992 Zb., O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, a vo vymedzenom rozsahu je orgánom príslušným na uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2394, o spolupráci medzi vnútroštátnymi orgánmi príslušnými na vymáhanie dodržiavania právnych predpisov na ochranu záujmov spotrebiteľov a o zrušení nariadenia (ES) č. 2006/2004.

Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.7.2024.

 

UNCS a.s. / E-SHOP
Bečovská 1623/13a
Uhříněves, 104 00 Praha 10
Česká republika
TEL .: +420 222 592 440
e-mail: info@uncs.eu

Pri korešpondencii, prosím, vždy uveďte UNCS a.s. / E-SHOP