Poštovné zdarma pri nákupe nad 120 €
WORK!

O firme

Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

spoločnosti UNCS a.s., so sídlom Bečovská 1623/13a, Uhříněves, 104 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 25738011, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 5794

I.

Tento reklamačný poriadok upravuje postup predávajúceho, spoločnosti UNCS a.s. (ďalej tiež "predávajúci") a kupujúceho - spotrebiteľa pri reklamácii tovaru predaného prostredníctvom e-shopu predávajúceho a pri uplatnení práv kupujúceho z chybného plnenia.

Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok pre elektronický obchod predávajúceho a uplatní sa pri predaji tovaru prostredníctvom e-shopu predávajúceho.

 

II.

Prevencia vzniku chyb

Spoločnosť UNCS a.s. svojim zákazníkom odporúča, aby pred kúpou konkrétneho druhu tovaru starostlivo zvážili, na aký účel ho budú využívať, a vybrali si taký tovar, ktorý je určený pre nimi požadovanú intenzitu používania, pretože nevhodné či nadmerné používanie môže spôsobiť neodstrániteľné chyby, z ktorých predávajúci nie je zaviazaný.

Odevy:

Za účelom zachovania vysokej kvality tovaru po celý čas jeho životnosti je nutné, aby nosený tovar mal správnu veľkosť, bol používaný v súlade s účelom na ktorý bol vyrobený, a bol riadne udržiavaný šetrným praním, používaním vhodných čistiacich a ošetrujúcich prostriedkov, správnym spôsobom sušenia, prípadne aby bol na vyčistenie odovzdaný do overenej čistiarne.

Materiály, z ktorých je tovar vyrobený, sú špecifikované na visačke výrobku alebo v priloženom letáčiku, kde možno nájsť taktiež odporúčanie na správnu údržbu výrobkov. Šperky:

Šperky je potrebné odkladať na čisté a suché miesto vždy pred spaním, upratovaním, športom, varením, kúpeľov, manuálnou prácou či inými činnosťami, pri ktorých by mohlo dôjsť k ich poškodeniu. Ideálne je nasadiť si šperk tesne pred odchodom z domu a odložiť ho hneď po príchode domov. Vyvarujte sa kontaktu šperku s vodou či chemikáliami obsiahnutými napr. v saponátoch alebo i parfumoch a telovej kozmetike. V prípade plochých, lisovaných, pevných a brúsených retiazkach sa vyvarujte ostrému ohybu. Šperky ukladajte do šperkovnice, vrecúška alebo škatuľky s jemným vnútrom, najlepšie každý samostatne.

 

Šperky, a to najmä ich strieborné časti, je potrebné čistiť iba pomocou roztokov a textílií špeciálne k tomu určených podľa ich návodu na použitie, prípadne nechať si ich vyčistiť v klenotníctve. V prípade potreby úpravy alebo opravy šperku je potrebné kontaktovať odborníka; na šperky neuplatňujte hrubú silu.

 

Na zlepšenie konečného vzhľadu a zvýšenia ich trvanlivosti sú niektoré šperky, resp. ich strieborné časti, ošetrené galvanickými operáciami (najmä rhodiovaním), napriek tomu šperk môže reagovať na nevhodné prostredie stratou lesku, farby, sčernaním  povrchu atď. Preto je šperk potrebné chrániť včasným odložením pred mechanickým poškodením, alebo pred pôsobením chemikálií. K sčernaniu striebra môže dôjsť aj vplyvom zmeny pH telesného potu, preto odporúčame šperky odkladať pri väčšej fyzickej záťaži alebo pri ochorení. Sčernanie je prirodzený proces vlastný striebornému kovu, ktorému pri bežnom nosení v plnej miere sa zabrániť nedá, nejedná sa o výrobnú chybu.

 

III.

Akosť tovaru pri prevzatí

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec pri prevzatí nemá chyby. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci vec prevzal, má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, také vlastnosti, ktoré predávajúci opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej, že sa vec hodí na účel, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa, že vec zodpovedá akosťou alebo vykonaním dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo vykonanie určené podľa dohodnutého vzorku alebo predlohy, že je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti, a že vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

 

IV.

Uplatnenie reklamácie

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne na tovare v priebehu 24 mesiacov od prevzatia. Reklamáciu je potrebné uplatniť bez zbytočného odkladu po tom, keď je chyba tovaru zistená. Práva z chyb nie je možné uplatniť, ak chyba tovaru spočíva iba v opotrebení veci spôsobenej jej obvyklým používaním, alebo ak to vyplýva z povahy veci. Práva z chybného plnenia kupujúcemu nenáležia, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má chybu, ak kupujúci chybu sám spôsobil alebo ak chybu spôsobila vonkajšia udalosť. V takýchto prípadoch sa jedná najmä o chyby vzniknuté v dôsledku nesprávneho používania v rozpore s účelom, na ktorý je tovar určený, ďalej v dôsledku neodborného čistenia (v prípade odevov použitie nesprávneho či nekvalitného pracieho prostriedku, nedodržanie stanoveného postupu prania a sušenia, v prípade šperkov použitie nevhodného čistiaceho prostriedku či postupu čistenia atď.), nedostatočnej údržby, ako aj v dôsledku nesprávneho zásahu či poškodenia užívateľom či treťou osobou. U šperkov sa ďalej jedná najmä o chyby prejavujúce sa oxidáciou, sčernaním striebra, oderom, oterom rhodiovania, úbytkom materiálu, poškriabaním, pretrhnutím, zalomením šperku, deformáciou, roztiahnutím očiek, stratením časti šperku, strhnutím závitu, rozbitím kameňov alebo iných použitých materiálov.

 

Predávajúci nezodpovedá za chyby, ktoré sa na tovare vyskytli po 24 mesiacoch od prevzatia. Pri reklamácii uplatnenej po uplynutí tejto lehoty je kupujúci povinný preukázať, že sa chyby na tovare objavili pred jej uplynutím.

Ak sa prejaví chyba na veci v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa podľa Občianskeho zákonníka za to, že vec bola chybná už pri prevzatí. Predávajúci však upozorňuje, že z predchádzajúcej vety stanovujúcej pravidlá dôkazného bremena v prípadnom súdnom konaní nemožno vyvodzovať, že akákoľvek reklamácia uplatnená počas tejto doby, bude automaticky uznaná za oprávnenú. Reklamovaný tovar bude riadne preskúmaný, a pokiaľ predávajúci dospeje k záveru, že nejde o chybu z ktorej by bol zaviazaný, nebráni uvedené ustanovenie zamietnutiu reklamácie.

Tovar je potrebné predložiť na reklamáciu čistý, tzn. nepoužitý alebo eventuálne vypraný, a všeobecne hygienicky nezávadný.

Tovar zakúpený prostredníctvom e-shopu je na uplatnenie reklamácie potrebné doručiť na náklady kupujúceho na adresu UNCS a.s., e-shop, Bečovská 1623/13a, Uhříněves, 104 00 Praha 10, Česká republika. Na urýchlenie procesu sa odporúča, aby kupujúci spolu s oznámením o reklamácii zaslal aj kópiu faktúry vystavenou predávajúcim a vyplnený reklamačný list, ktorý nájdete na stiahnutie tu.

Predávajúci prijíma reklamácie tovaru zakúpeného prostredníctvom e-shopu taktiež vo všetkých svojich predajniach. Zoznam týchto predajní je uvedený na stránkach e-shopu na adrese https://www.uncs.eu/sk/sts. Reklamácie nie sú prijímané v partnerských predajniach prevádzkovaných obchodnými partnermi predávajúceho. Pri reklamácii na predajni je kupujúci povinný preukázať, že reklamovaný tovar zakúpil na e-shope UNCS a.s., a to najlepšie dokladom o nákupe (faktúrou).

Predávajúci kupujúcim odporúča, aby tovar na reklamáciu zasielali doporučene alebo iným spôsobom tak, aby zásielku bolo možné v priebehu prepravy sledovať a aby bola zásielka poistená. Je možné tak predísť komplikáciám v prípade zdržania či straty zásielky pri preprave. Tovar je nutné vhodne zabaliť tak, aby počas prepravy nemohlo dôjsť k jeho poškodeniu.

Pri uplatnení reklamácie kupujúci opíše chybu tovaru a zvolí nárok z chybného plnenia. Predávajúci upozorňuje zákazníkov, že tovar zaslaný na reklamáciu na dobierku, nebude prevzatý. Predávajúci nie je povinný prijať na reklamáciu tovar, ktorý bol zakúpený od inej osoby. Predávajúci kupujúcemu potvrdí, kedy právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas primeraný podľa druhu výrobku či služby potrebný na odborné posúdenie chyby. Kompletná reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so zákazníkom nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci môže v takomto prípade uplatniť ktorýkoľvek z nárokov z chýb, aj keby mu do tej doby nenáležali.

Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o vybavení reklamácie a o dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

V prípade dôvodnej (oprávnenej) reklamácie sa lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia predlžuje o dobu zodpovedajúcu časovému úseku od uplatnenia reklamácie, až do okamihu vyrozumenia o jej vybavení.

Ak je reklamácia vybavená výmenou chybného tovaru, nebeží pre vymenený tovar nová 24-mesačná lehota na uplatnenie práv z chýb, ale pokračuje lehota podľa pôvodného nákupu.

V prípade dôvodnej (oprávnenej) reklamácie má kupujúci právo na úhradu nutných nákladov, ktoré účelne vynaložil pri uplatnení práv z chýb tovaru; toto právo je potrebné u predávajúceho uplatniť najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí lehoty na uplatnenie práv z chýb.

Prípadné rozhodnutie o zamietnutí reklamácie je konečné a nebude bez ďalšieho preskúmané, pretože zo strany predávajúceho boli posúdením reklamácie a oznámením jeho stanoviska kupujúcemu, splnené všetky zákonné požiadavky strán vybavenia reklamácie. Pokiaľ kupujúci aj napriek tomu trvá na tom, že jeho reklamácia bola oprávnená, môže mu predávajúci iba odporučiť, aby sa obrátil na nezávislého súdneho znalca a nechal si na svoje náklady vypracovať odborný posudok stanovujúci príčinu vzniku poškodenia tovaru. V prípade, že zo znaleckého posudku budú vyplývať závery smerujúce k možnosti prehodnotenia reklamácie kupujúceho, bude sa predávajúci jeho reklamáciou ďalej zaoberať, prípadne jej vybavenie odovzdá právnemu oddeleniu. V opačnom prípade nech kupujúci považuje rozhodnutie o zamietnutí reklamácie za definitívne.

V.

Nároky z chyb

Pokiaľ sa jedná o chybu, ktorú je možné odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, a predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Alternatívne môže kupujúci v prípade odstrániteľnej chyby veci požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Ak to nie vzhľadom na povahu chyby neúmerné, môže kupujúci požadovať dodanie novej veci bez chýb (výmenu veci), alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti. Ak je požiadavka na výmenu veci alebo jej súčasti vzhľadom na povahu chyby neúmerná, najmä ak je možné chybu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby (nie však na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy).

Ak vznikne kupujúcemu nárok na výmenu veci alebo jej súčasti, avšak táto výmena nie je možná (predávajúci napr. už ďalšími kusmi tovaru nedisponuje), môže kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpiť. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že predávajúci nemôže odstrániť chyby na veci, ako aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranej lehote alebo že by zjednanie nápravy kupujúcemu spôsobilo značné problémy.

V prípade odstrániteľnej chyby veci, pokiaľ kupujúci nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb, má kupujúci okrem práva na odstránenie chyby alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny, taktiež právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. V prípade márneho uplynutia lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci okrem práva na odstránenie chyby alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny, taktiež právo na výmenu veci či na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

VI.

Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok zapracováva príslušné ustanovenia českého zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, a českého zákona č. 634/1992 Zb., O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov. Ochrana práv spotrebiteľa, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých nie je možné sa zmluvne odchýliť, a ktoré by sa v prípade neexistencie voľby českého práva inak použili, nie je týmto reklamačným poriadkom dotknutá. V prípade, že dôjde medzi kupujúcim a predávajúcim k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže kupujúci podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je

Česká obchodná inšpekcia

Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Česká republika

Email: adr@coi.cz

Web:   adr.coi.cz

Kupujúci môže využiť takisto platformu na riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 29.12.2020.