WORK!

Rólunk

Panaszkezelés

Az UNCS a.s. részvénytársaság (KSH-szám: 25738011, székhely: Prága 10, Bečovská 1623/13a, irányítószám: 104 00, bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon, mint cégbíróságon, B szakasz 5794 lajstromszámon

I.

Jelen panaszkezelési szabályzat az eladó UNCS a.s. részvénytársaság, valamint a vásárló-fogyasztó egyes lépéseit szabályozza az eladó webáruháza segítségével forgalmazott árucikkel szemben bejelentett panasz kezelése, illetve a vásárló hibás teljesítésből eredő jogainak érvényesítése során.

Jelen panaszkezelési szabályzat az eladó webáruházára vonatkozó üzleti feltételek szerves részét képezi, és az eladó webáruházán keresztül végzett áruértékesítés során kerül alkalmazásra.

II.

Hibamegelőzés

Az UNCS a.s. részvénytársaság azt javasolja az ügyfeleinek, hogy a konkrét árucikkek megvásárlása előtt alaposan fontolják meg, milyen céllal kívánják azokat felhasználni, és pontosan olyan árut válasszanak, amely megfelel az általuk tervezett felhasználás intenzitásának, miután a nem megfelelő vagy túlzott használat olyan meg nem szüntethető hibák kialakulásához vezethet, amelyekért az eladó nem tartozik felelősséggel.

Az áru kiváló minőségének teljes élettartam alatti megőrzése érdekében elengedhetetlenül fontos, hogy a viselni kívánt áru megfelelő méretű legyen, a használata megfeleljen a rendeltetésszerű használat elveinek, továbbá hogy a felhasználó a tisztításához kímélő mosást, valamint megfelelő tisztító és ápoló készítményeket használjon. Az áru alapanyagai a termék gyári címkéjén vagy a mellékelt szórólapon kerülnek meghatározásra. Ugyanitt a termék helyes ápolására vonatkozó hasznos tanácsok is megtalálhatók.

III.

Az áru minősége átvételkor

Az eladó felel a vásárló felé azért, hogy átvételekor az értékesített áru hibátlan. Az eladó különösen felel a vásárló felé azért, hogy az áru vásárló általi átvételének időpontjában az áru a felek által meghatározott tulajdonságokkal rendelkezik, illetve ilyen meghatározás hiányában olyan tulajdonságokkal, amelyekről az eladó előzetes tájékoztatást adott, vagy amelyeket a vásárló az áru jellegére és a kapcsolódó reklámokra való tekintettel elvárt, továbbá hogy a tárgy alkalmas az eladó által feltüntetett, vagy az ilyen jellegű tárgyak szokott alkalmazási területének megfelelő célok teljesítésére, hogy a tárgy a minősége, illetve - amennyiben a minőség vagy kivitel meghatározására szerződéses minta vagy előkép alapján kerül sor - a kivitele tekintetében megfelel a szerződés szerinti mintának vagy előképnek, hogy az áru megfelelő mennyiségű, méretű vagy súlyú, továbbá hogy megfelel a jogszabályi előírások követelményeinek.

Abban az esetben, ha az áruhiba az  átvételétől számított hat hónapon belül jelentkezik, úgy  tekintendő, hogy az áru már az átvételekor hibás volt.

IV.

Panaszbejelentés

A vásárló jogosult az áru átvételétől számított huszonnégy hónapon belül jelentkező hibák megreklamálására. Panaszát a vásárló a hiba beazonosítását követően felesleges késlekedés nélkül köteles bejelenteni.

Az áruhibákkal kapcsolatos jogok nem érvényesíthetők azokban az esetekben, amikor az áruhiba kizárólag az áru standard használatából eredő kopás számlájára írható. A vásárlót nem illetik meg a hibás teljesítésből fakadó jogok, ha a vásárlónak az átvétel előtt tudomása volt arról, hogy az áru hibás, vagy amennyiben a hibát a vásárló saját maga vagy külső körülmény okozta. Ilyen esetekben elsősorban a nem rendeltetésszerű használat, továbbá szakszerűtlen tisztítás, nem megfelelő karbantartást stb. következtében fellépő hibákról van szó.

A megreklamált árut tiszta, azaz nem használt, illetve esetenként kimosott és általános értelemben véve higiéniai szempontból hibátlan állapotban be kell átadni.

A megreklamálni kívánt árut a vásárló költségére a következő címre kell eljuttatni: UNCS a.s., e-shop, Bečovská 1623/13a, Prága 22, irányítószám: 104 00. A folyamat felgyorsítása érdekében ajánlott, hogy a vásárló a panasz benyújtásával egyidejűleg az eladó által kiállított számla másolatát is továbbítsa.

Reklamációs nyomtatvány

Az eladó azt ajánlja a vásárlónak, hogy a megreklamálni kívánt árut ajánlva, vagy más olyan módon továbbítsa, amely lehetővé teszi a küldemény szállítás közbeni nyomon követését, továbbá hogy kössön biztosítást a küldeményre. Ily módon szállítása közben kiküszöbölhető a csomag esetleges késése vagy elvesztése.

Reklamációs igény érvényesítése esetén a vásárló ismerteti az áru hibáját, és kiválasztja a hibás teljesítéssel kapcsolatos panaszrendezés módját. Az eladó felhívja a vásárlók figyelmét arra a tényre, hogy az utánvéttel visszaküldött árut nem veszi át.

Az eladó visszaigazolja a vásárló részére a jogérvényesítés időpontját, a panasz tartalmát, valamint a vásárló által kért panaszrendezés módját.

Az eladó haladéktalanul, bonyolultabb estekben három munkanapon belül dönt a panaszról. A szóban forgó határidőbe nem kerül beszámításra a hiba - áru vagy szolgáltatás jellegének megfelelő - szakszerű elbírálásához szükséges időtartam. A teljes panasz felesleges késlekedés nélkül, legkésőbb a panasz benyújtásától számított 30 napon belül kerül lezárásra, kivéve azon eseteket, amikor az eladó hosszabb határidőben állapodik meg az ügyféllel. A szóban forgó határidő eredménytelen lejárta súlyos szerződésszegésnek tekintendő, és a vásárló ilyen esetben bármilyen panaszrendezési módra igényt tarthat, még abban az esetben is, ha addig nem lett volna rájuk jogosult.

Jogos (indokolt) panasz esetén a vásárló jogosult az áruhiba elhárítására célésszerűen felhasznált szükséges kiadásai megtérítésére.

V.

Áruhibákból eredő követelések

Abban az esetben, ha megszüntethető hibáról van szó, a vásárló jogosult arra, hogy az térítésmentesen, késlekedés nélkül és szerződésszerűen kerüljön megszüntetésre.

Megszüntethető hiba esetén a vásárló vagylagosan mértékarányos árkedvezményt is kérhet a vételárból.

Ésszerű keretek között a vásárló új, hibátlan áru, vagy amennyiben a hiba csak az áru egy részét érinti, e rész leszállítását (cseréjét) is kérheti. Amennyiben a hiba jellegéből adódóan az áru vagy annak bizonyos részének cseréjére vonatkozó igény túlzott elvárás, különösen ha a hiba indokolatlan késedelem nélkül helyrehozható, a vásárló hiba térítésmentes megszüntetésére jogosult.

Abban az esetben, ha a vásárló az áru vagy annak egy részének cseréjére jogosult, ám e cserére nincs lehetőség (pl. az eladó már nem rendelkezik több ilyen áruval), a vásárló elállhat a szerződéstől.

A vásárló abban az esetben is jogosult mértékarányos kedvezményre, ha az eladó nem képes az áruhibát megszüntetni, miként akkor is, ha az eladó nem biztosítja ésszerű határidőn belül a hiba helyrehozását, vagy az a vásárló esetében jelentős nehézségeket okozna.

Megszüntethető hiba esetén, ha a vásárló javítás után megismétlődő hiba, vagy nagyobb számú hiba miatt nem használhatja szerződésszerűen az árut, a vásárló a hiba megszüntetésére, vagy a vételárból nyújtandó megfelelő kedvezményre vonatkozó jog mellett az áru cseréjére, illetve az adásvételi szerződéstől való elállásra is jogosult.

A panasz lezárásra rendelkezésre álló határidő eredménytelen letelése esetén a vásárló a hiba megszüntetésére, vagy a vételárból nyújtandó megfelelő kedvezményre vonatkozó jog mellett az áru cseréjére, illetve az adásvételi szerződéstől való elállásra is jogosult.

VI.

Záró rendelkezések

Jelen panaszkezelési szabályzat a hatályos szerkesztésű Polgári Törvénykönyvről szóló 89/2012 Tt. sz. törvény, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 634/1992 Tt. sz. törvény vonatkozó rendelkezéseit dolgozza fel. Jelen panaszkezelési szabályzat semmilyen módon nem érinti a fogyasztó azon jogait, amelyeket a lakóhelye szerinti külföldi jogrend biztosít a számára, amennyiben egyben az áru esetleges leszállításának helyszínéről van szó.

A vásárló és az eladó közötti esetleges viták peren kívüli eldöntése tárgyában illetékes szerv a Cseh Fogyasztóvédelmi Felügyelet. A vitás kérdések peren kívüli rendezéséről bővebben e szervezet következő címen található honlapján olvashat: https://adr.coi.cz/cs. Az eladó azt javasolja a vásárló, hogy még mielőtt a vitás kérdések peren kívüli rendezéséhez folyamodna, keresse meg a kialakult helyzettel kapcsolatosan az eladót, például személyesen az eladó üzletében, vagy az info@uncs.eu e-mail címen.

Jelen Panaszkezelési Szabályzat 2020. 05. 1-én lép hatályba.