WORK!

Rólunk

Személyes adatok feldolgozásának alapelvei

Személyes adatok feldolgozásának alapelvei

A természetes személy (a továbbiakban „ügyfél”) személyes adatait az UNCS, a.s. részvénytársaság, KSH-szám: 25738011, székhelye: Bečovská 1623/13a, Prága 10, irányítószám: 104 00, Cseh Köztársaság, bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon, mint cégbíróságon, B szakasz, 5794 lajstromszámon (a továbbiakban „Társaság“) az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban „GDPR“) szóló 2016/679/EU rendeletével (2016. április 27.) összhangban az alábbi célok valamelyike érdekében dolgozza fel.

A személyes adatok feldolgozója a Társaság.

Személyes adatai feldolgozása tárgyában az ügyfélnek joga van bármikor a Társasághoz fordulni az adatfeldolgozás folyamatával kapcsolatos információkért, illetve az alábbi jogok bármelyikének gyakorlása céljával:

  1. személyes adatokhoz való hozzáférés joga: az ügyfél bármikor kérheti a Társaság által feldolgozott személyes adatai másolatát, továbbá lekérheti a GDPR 15. cikkében feltüntetett egyéb információkat;
  2. személyes adatok kijavítására vonatkozó jog: amennyiben az ügyfél úgy véli, hogy a Társaság által feldolgozott személyes adatai pontatlanok vagy nem teljesek, joga van azok kijavítását vagy kiegészítését kérni;
  3. személyes adatok törlésére vonatkozó jog (felejtés joga): amennyiben a személyes adatok feldolgozása az eredeti cél érdekében többé már nem szükséges, az ügyfél visszavonta a feldolgozásukkal kapcsolatos hozzájárulását, jogellenesen kerültek feldolgozásra, vagy bekövetkezett a GDPR 17. cikkében feltüntetett egyéb okok bármelyike, az ügyfélnek joga van a Társaságtól személyes adatai törlését kérni;
  4. személyes adatok korlátozott feldolgozására vonatkozó jog: a GDPR 18. cikkében meghatározott feltételek mellett az ügyfélnek joga van kérni, hogy a Társaság korlátozza személyes adatai feldolgozását;
  5. személyes adatok továbbíthatóságára vonatkozó jog: a GDPR 20. cikkében meghatározott feltételek mellett az ügyfélnek joga van megszerezni a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatait strukturált, standard, géppel olvasható formátumban;
  6. kifogásemelés joga: az ügyfél kifogást emelhet személyes adatai feldolgozásával szemben, beleértve a Társaság jogos érdekeit szem előtt tartó profilkészítést is, valamint mindazon esetekben, amikor a Társaság a személyes adatait direkt marketing céljával dolgozza fel;
  7. személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulás visszavonására vonatkozó jog: az ügyfél hozzájárulása önkéntes, és bármikor részben vagy teljesen visszavonható. A személyes adatok hozzájárulás-visszavonása előtti feldolgozása törvényes. A személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulás visszavonása ugyanakkor nem jelenti a Társaság által a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésében feltüntetett egyéb okokból folytatott törvényes adatfeldolgozás megszüntetését;
  8. panaszbenyújtás joga a felügyeleti hatósághoz: az ügyfél jogosult panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz (Adatvédelmi Hivatal, Pplk. Sochora 27, 170 00 Prága 7), amennyiben úgy ítéli meg, hogy a személyes adatok feldolgozása során megsérültek az adatvédelmi szabályok.

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatosan a Társasággal az info@uncs.eu e-mail címen, telefonon a +420 222 592 440 számon, írásban pedig a Társaság Bečovská 1623/13a, Prága 10, Cseh Köztársaság címen található székhelyére címzett értesítésben vehető fel a kapcsolat.

Az ügyfél kérésére a Társaság legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő harminc napon belül válaszol. A határidő további két hónappal meghosszabbítható, a meghosszabbításról, valamint a hozzá vezető okokról az ügyfél mindig tájékoztatást kap. Ha az ügyfél úgy dönt, hogy gyakorolni kívánja a fent meghatározott jogait, a Társaság köteles beazonosítani és leellenőrizni, hogy a jogok gyakorlását valójában a személyes adatok feldolgozásában érintett személy kéri.

 

WEBÁRUHÁZ ÚTJÁN MEGKÖTÉSRE KERÜLŐ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

A Társaság webáruháza útján megkötésre kerülő adásvételi szerződés esetén a Társaság az ügyfél személyes adatait elsősorban az adásvételi szerződésből következő jogok és kötelességek teljesítése, valamint a szerződés célkitűzéseinek elérése és a Társaság jogos érdekeinek érvényesítése (az adásvételi szerződésből következő jogok és kötelességek érvényesítése) céljával dolgozza fel. A webáruház ügyfeleinek cím és személyazonosító adatai a következő terjedelemben képezik a  feldolgozás tárgyát: utó- és vezetéknév, lakcím, kézbesítési cím, esetleg számlázási adatok (utó- és vezetéknév, cégnév, KSH-szám, adószám), e-mail cím, telefonszám (mindez abban az esetben, ha az áru fuvarozó útján kerül megküldésre), továbbá utó- és vezetéknév, e-mail cím és telefonszám (mindez abban az esetben, ha az áruk személyesen kerül átvételre). A megkötésre került adásvételi szerződésekkel összefüggésben a Társaság a létrejött üzletekkel - azaz a megvásárolt áruval, annak mennyiségével és értékével - valamint az adásvételi szerződésekkel kapcsolatos kommunikációhoz kapcsolódó adatokkal, továbbá a Társaság számlájára történő befizetések esetén a vételár kifizetéséhez igénybe vett banki kapcsolat adatokkal rendelkezik; A személyes adatok feldolgozása a feltétlenül szükséges, legfeljebb azonban a CsK jogrendje által a számviteli dokumentumok kötelező archiválása tekintetében előírt időtartamig tart. A személyes adatok elektronikus és írásos formában egyaránt feldolgozásra kerülnek. A személyes adatok nem bocsáthatók semmilyen más személy rendelkezésére, kivéve azon eseteket, amikor az adatok -  beleértve a kézbesítés kikézbesítéséről szóló sms vagy e-mail stb. formátumú értesítéshez átadott adatokat is - a kézbesítést végző személy részére a küldemény kikézbesítéséhez szükséges terjedelemben, illetve a fuvarozónak a szállítás kiválasztott módjától függő terjedelemben kerülnek átadásra, továbbá azon eseteket, amikor a szükséges adatok a vételár kifizetésének feldolgozásához kerülnek a fizetést feldolgozó személy részére átadásra, illetve kivéve a Társaság külső munkatársait (jogi képviselő, számviteli és adóügyi tanácsadó, webáruház webhosting szolgáltató, hálózatfejlesztő/hálózati rendszergazda) és az illetékes állami és közigazgatási szerveket, amennyiben a Társaságot az adott szerv illetékességi körébe tartozó feladatok teljesítésével kapcsolatosan felszólítást kap. A személyes adatok átadása önkéntes, ám az átadásuk nélkül a Társaság webáruháza útján adásvételi szerződés nem köthető meg.

 

HÍRLEVÉL

Abban az esetben, ha az ügyfél üzleti tájékoztatók - beleértve az aktuális akciókról és újdonságokról szóló értesítéseket is - megküldését kéri (a továbbiakban „hírlevél”), a személyes adatok az ügyfél hozzájárulásával összhangban e hírlevelek megküldéséhez kerülnek feldolgozásra. A hozzájárulással összefüggésben a Társaság a hozzájáruláshoz kapcsolható IP címmel és időpont adattal rendelkezik. A feldolgozás az e-mail címre is vonatkozik. A személyes adatok e célból mindaddig feldolgozásra kerülnek, amíg az ügyfél a személyes adatok feldolgozásához szükséges hozzájárulását vissza nem vonja, vagy nem kéri a hírlevél-küldés leállítását. A személyes adatok elektronikus formában kerülnek feldolgozásra. A személyes adatokhoz nem férhet hozzá semmilyen más személy, kivéve a webáruház webhosting szolgáltatójának és a hálózatfejlesztőnek/hálózati rendszergazdának átadott adatokat. Az e célból a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulás visszavonására az egyes hírlevelekben, vagy a Társaság weboldalán feltüntetett hivatkozás útján nyílik mód. A hozzájárulás visszavonásának pillanatától többé nem nyílik mód hírlevelek küldésére.

 

FELHASZNÁLÓI FIÓK BEREGISZTRÁLÁSA A WEBÁRUHÁZBAN

Abban az esetben, ha az ügyfél felhasználói fiókot szeretne létrehozni a Társaság weboldalán (webáruházában), e fiók létrehozásához az ügyfél hozzájárulásával a következő személyes adatok kerülnek feldolgozása: utó- és vezetéknév, cím, esetleg számlázási adatok (utó- és vezetéknév, cégnév, KSH-szám, adószám, cím), e-mail cím, jelszó (amelyet azonban a cég nem ismer), telefonszám és kapcsolattartási nyelv. A hozzájárulással összefüggésben a Társaság a hozzájáruláshoz kapcsolható IP címmel és időpont adattal rendelkezik. A személyes adatok e célból mindaddig feldolgozásra kerülnek, amíg az ügyfél a személyes adatok feldolgozásához szükséges hozzájárulását vissza nem vonja, vagy nem kéri a felhasználói fiók megszüntetését. A személyes adatok elektronikus formában kerülnek feldolgozásra. A személyes adatokhoz - kivéve a webáruház webhosting szolgáltatójának és a hálózatfejlesztőnek/hálózati rendszergazdának és számviteli tanácsadónak átadott adatokat - nem férhet hozzá semmilyen más személy. A személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulás e célból történő visszavonására az ügyfél weboldalon található felhasználói fiókjában található hivatkozás útján nyílik lehetőség. A hozzájárulás visszavonását követően a felhasználói fiók további vezetésére nincs mód.

 

Jelen szabályzat 2020. 05. 1-án lép hatályba.